Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Jana Kozlíčková
mzdová účetní / personalistka, správní zaměstnankyně

Nejnovější články

Zápis ze schůze výboru konané dne 26. 9. 2012

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 26. 9. 2012
Přítomni: Mgr. Monika Doleželová, Ing. Petr Horák, P. Mgr. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová, Mgr. Karel Mikula, Jana Vrbacká, Jana Kozlíčková, Ing. Tomáš Vichr

1. Opatov – paní Jana Vrbacká informovala přítomné členy výboru o prázdninových akcích na faře v Opatově. Během prázdnin byla budova fary využita, přičemž výtěžek z pronájmu představoval částku cca 120 tis. Kč.
Kolem objektu je nutné posekat trávu. Bohužel se nepodařilo zajistit souromou osobu resp. firmu, která by práci provedla, proto bude trávník posekán svépomocí.
2. Čerpání dotace 45 tis. Kč na opravu přístupové cesty, schodiště a vybudování stříšky nad vstupním schodištěm na faře v Opatově - paní Vrbacká informovala členy výboru o jednáních souvisejících se získáním dotace na shora uvedené práce. Během prázdnin se paní Vrbacké podařilo zařídit potřebné formality a firmu, která práci provede. Stavební činnost bude započata koncem měsíce září. Ukončení prací se předpokládá během měsíce října 2012.
Celková cena by neměla převýšit částku 70 tis. Kč (45 tis. Kč dotace, zbytek povinná spoluúčast).
3. Nájemní vztah Společnosti přátel Bigy k objektu fary v Opatově bude průběžně řešen s vedením školy během roku 2013. Ke konci tohoto roku končí dvacetiletý pronájem uvedeného objektu.
4. Paní PaedDr. Dembická předložila členům výboru žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 13 tis. Kč na zájezd do Španělska. Tato částka by byla použita jako příspěvek pro studenty ze sociálně slabších rodin.
Přítomní členové výboru jednomyslně schválili poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč.
Žádost paní Dr. Dembické je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Prima už je príma

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

16 fotografií


Prima už je príma

Studenti, studentky, profesoři a profesorky,
Chtěl bych se s vámi, jménem primy B, podělit o naše pocity z adaptačního kurzu. Seznamovací kurz, je zvláštní věc. Člověk přijde mezi neznámé lidi a najednou jim musí důvěřovat, seznámit se. Je to těžko popsatelný pocit, něco jako rozpaky, při kterých si člověk uvědomí, že s těmito lidmi stráví osm let. Amundsen taky věděl, že se svou posádkou může zemřít. Je to těžké, důvěřovat někomu koho neznáte. Tým profesorů, pro nás připravil soubor her, které měly naši důvěru podpořit a zároveň zlepšit naše umění spolupracovat a komunikovat. K vzájemné důvěře a spolupráci napomáhala například i samotná příprava jídla. Jak se zdá, největší úspěch sklidila hra lana, při které jsme svým spolužákům museli věřit, že naše chůze po laně je bezpečná, protože nás jistí svýma rukama.
 

M.O.T.A - Tábor pro starší 2012

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

7 fotografií

M.O.T.A. - Tábor pro starší 2012

Stejně jako roky předešlé, i letos se konal tábor v Opatově pro "náctileté". Tentokrát s tématem M.O.T.A. - Mezinárodní organizace tajných agentů. Celých 12 dní se neslo v bojovém duchu, jak napovídá píseň složená všemi šesti skupinami, pro jejichž pojmenování byly použity názvy nejrůznějších tajných organizací z celého světa.

Letní tábor 2012

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

7 fotografií

Letní tábor L.P. 2012
Školní rok utekl velmi rychle a už se jede opět do Opatova. I přes nemalé problémy s výlukou na trati jsme se bezpečně dostali na faru, kde započalo naše dobrodružství. Celý týden byl inspirován knihou J. Verna Dva roky prázdnin. Díky počasí, které se vydařilo na všech třech turnusech, se většina her mohla hrát venku na čerstvém vzduchu. Proběhly boje mezi piráty a trosečníky, děti se učily lovit divou zvěř lasem, střílet ze vzduchovky či z luku a za svitu hvězd se hrála noční hra. I když úkoly nebyly vždy lehké, obešli jsme se bez vážnějších zranění a nemocí. Po vyhlášení vítězů dostaly všechny děti zasloužené ceny. Po vytouženém návratu domů se děti radostně vítaly se svými rodiči a hned jim začaly vyprávět spoustu nových zážitků.
Bobánci (starší táborníci)

Škola v přírodě s primou A

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Škola v přírodě 2012 s primou A

Tak jako každá prima i prima A vyrazila na školu v přírodě. Tentokrát to bylo v duchu jezuitského řádu a jeho působení v Jižní Americe. Hned v Třebíči na nádraží probíhala anketa pro lidi, co všechno ví o jezuitech. Výsledky byly velmi zajímavé. Každý večer se promítal kousek filmu pro přiblížení k tématu. Za celý týden jsme se všichni lépe poznali a uvědomili si spoustu nových věcí. Učili jsme se jak se správně a efektivně učit. A samozřejmě jsme to hned v pondělí po návratu zavedli do praxe. Navzdory nepříznivému počasí jsme si všichni tento týden užili, včetně paní profesorky. A s úsměvem se vrátili zpět do Brna.

Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 4. 2012

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia konané dne 6. 4. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká. Dala na zvážení přítomným členům výboru za jakých podmínek bude Společnost přátel nadále spravovat a najímat objekt fary v Opatově na Moravě. Možnosti dalšího nájemního vztahu budou řešeny na příští schůzi.
2. Schvalování žádostí o příspěvky:
Členové výboru projednali následující žádosti:
- žádost Mgr. Javory o příspěvek ve výši 20 tis. Kč na projekt výměny studentů Brno-Hamburk
- žádost PaedDr. Němcové o příspěvek ve výši 10 tis. Kč na cestovné na přehlídku škol v umělecké činnosti v Odrách
- žádost Mgr. Gojné o příspěvek ve výši 5 tis. Kč na nákup řezačky a malířských stojanů pro potřeby výuky výtvarné výchovy
- žádost studentů M. Pivody, F. Vlčka, J. Blahy o příspěvek na účast na summitu Pražský model OSN
Po diskuzi o výši jednotlivých příspěvků přítomní členové jednomyslně schválili podporu následujících projektů a výši poskytnuté částky:
- žádost Mgr. Javory – na projekt Brno-Hamburk bude poskytnut příspěvek ve výši 1.000,- Kč na studeta, celkem 14.000,- Kč
- žádost Mgr. Němcové – příspěvek na cestovné bude proplacen ve výši skutečných nákladů doložených cestovními doklady do výše 10.000,- Kč
- žádost Mgr. Gojné – částka 5.000,- Kč bude poskytnuta na základě předložení daňových
dokladů
- žádost studentů byla zamítnuta s následujícím odůvodněním – všem výše uvedeným byl příspěvek na stejnou akci poskytnut v loňském roce, Společnost přátel Bigy letos podpoří jiné studentské aktivity

Zápis z valné hromady konané dne 29. 2. 2012

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 29. 2. 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2011, zpráva o hospodaření v r. 2011, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a návrhu rozpočtu na r. 2012
4. Schválení zprávy o činnosti za r. 2011, zprávy o hospodaření za r. 2011 a návrhu rozpočtu
5. Diskuse
6. Závěr

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Bigy konané dne 9. 11. 2011

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 9. 11. 2011

Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová, Mgr. Vojtěch Trmač, Jana Vrbacká, Jana Kozlíčková, Eliška Rotreklová, Ing. Tomáš Vichr, Hana Vichrová

Valná hromada konaná dne 24. února 2010

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Přítomni: dle prezenční listiny


Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o cinnosti, zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2010
4. Diskuse
5. Schválení přednesených zpráv a rozpočtu


ad 1. Schuzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká.

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Bigy (14. 9. 2011)

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 14. 9. 2011


Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, Ing. Petr Horák, P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová, Mgr. Karel Mikula, Mgr. Vojtěch Trmač, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler, Jana Kozlíčková

Virtuální prohlídka