Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Eva Plechlová
učitelka
MATSemnDegnSEMDEG
 Po
 133

Nejnovější články

Matematika – maturita

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Eva Plechlová

 • Maturitní otázky z matematiky
  1. Množiny, základy výrokové logiky, důkazy v matematice
  2. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, relace
  3. Rovnice a nerovnice s parametrem, soustavy rovnic a nerovnic s parametrem
  4. Odmocnina, iracionální rovnice a nerovnice
  5. Shodná a podobná zobrazení
  6. Absolutní hodnota, grafy funkcí a rovnice s absolutní hodnotou
  7. Funkce lineární, kvadratická, lomená
  8. Mocninná, exponenciální funkce a rovnice
  9. Logaritmická funkce a rovnice
  10. Goniometrická funkce a rovnice, aplikace goniometrických vzorců
  11. Vlastnosti útvarů v rovině
  12. Geometrické znázornění algebraických výrazů
  13. Trojúhelník – konstrukce, řešení pomocí trigonometrie
  14. Stereometrie – polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru
  15. Objemy a povrchy těles
  16. Polohové a metrické úlohy řešené analytickou metodou
  17. Kuželosečky
  18. Vzájemná poloha přímek a kuželoseček
  19. Komplexní čísla
  20. Rovnice v oboru komplexních čísel
  21. Binomická věta, pravděpodobnost a statistika
  22. Kombinatorika
  23. Posloupnosti
  24. Nekonečná geometrická řada a její užití
  25. Číselné výrazy
 • Maturitní otázky z deskriptivní geometrie
  1. Zobrazení bodů a přímek, vzájemná poloha přímek, skutečná velikost úsečky v kótovaném i v Mongeově promítání
  2. Zobrazení roviny, průsečnice rovin, rovnoběžné roviny v kótovaném i v Mongeově promítání
  3. Průsečík přímky s rovinou, kolmice k rovině, vzdálenost bodu od roviny, rovina kolmá k přímce. Průniky rovinných útvarů
  4. Řešení úloh v obecné rovině, konstrukce n-úhelníků v rovině, otáčení roviny, osová afinita a středová kolineace
  5. Elipsa – definice a konstrukce z daných prvků
  6. Hyperbola – definice a konstrukce z daných prvků
  7. Parabola – definice a konstrukce z daných prvků
  8. Tečny ke kuželosečkám: tečny z bodu ke kuželosečkám, tečny kuželosečky rovnoběžné s přímkou, konstrukce tečen elipsy pomocí afinity
  9. Zobrazení a konstrukce kružnice.
  10. Zobrazení a konstrukce hranolu z daných prvků
  11. Zobrazení a konstrukce jehlanu z daných prvků
  12. Řez hranolu promítací i obecnou rovinou, síť hranolu
  13. Řez jehlanu promítací i obecnou rovinou, síť jehlanu
  14. Průsečíky přímky s hranolem a s jehlanem
  15. Zobrazení a konstrukce rotačního válce, tečná rovina válce
  16. Zobrazení a konstrukce rotačního kužele, tečná rovina kužele
  17. Konstrukce kulové plochy , tečná rovina kulové plochy
  18. Řez válce promítací i obecnou rovinou
  19. Klasifikace řezů na kuželi, řez kužele promítací rovinou
  20. Řez kužele obecnou rovinou
  21. Řez kulové plochy rovinou, průsečík přímky s kulovou plochou
  22. Průsečík přímky s válcem, s kuželem
  23. Zobrazení hranolu nebo jehlanu v kolmé axonometrii
  24. Řez hranolu nebo jehlanu v kolmé axonometrii
  25. Zobrazení válce nebo kužele v kolmé axonometrii

Zařazeno v kategoriích:

Maturita
Matematika
Celý článek...

Matematika – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Eva Plechlová

Titulní obrázek článku

Vítejte na stránkách matematiky!

Odkazy na stránky učitelů matematiky

prof. Haminger:  http://www.haminger.wbs.cz

                        (zadání matematické olympiády a termíny odevzdání, Homo Špekulus)

Virtuální prohlídka