Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Poradenské služby školy

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lenka Valasová

Poradenské služby poskytuje škola především žákům, zákonným zástupcům a učitelům školy.  

Systém školního poradenství zajišťují:

výchovný poradce Mgr. Lenka Valasová

školní psychologové  Mgr. Petr Vaněk, Mgr. et Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph.D.

školní metodik prevence  RNDr. Eva Dobrovolná

Mgr. Lenka Valasová podílí se na koordinaci a realizaci preventivních programů z oblasti specifických poruch učení, rizikových projevů sebepoškozování, sexuálního zneužívání, násilí, vandalismu, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů, koordinuje péči o nadané děti, poskytuje poradenství v oblasti prevence záškoláctví. Vede si písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. Dále viz popis činnosti níže.

RNDr. Eva Dobrovolná  podílí se na koordinaci a realizaci preventivních programů z oblasti specifických poruch učení, rizikových projevů sebepoškozování, sexuálního zneužívání, násilí, vandalismu, zneužívání návykových látek, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů.  

Poradenské služby zajišťuje Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola  na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízením v platném znění.

 

Popis a náplň práce výchovného poradce

(Standardní činnosti výchovného poradce vycházejí z přílohy č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)

Poradenské činnosti:

- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

- zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

- příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

b) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

c) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

d) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

-zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

- metodická podpora asistentům pedagoga, koordinace spolupráce asistentů s vyučujícími.

-poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Popis a náplň práce metodika prevence

(Standardní činnosti metodika prevence vycházejí z přílohy č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)

Metodické a koordinační činnosti

- koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

- metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

- individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

-koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

- zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

- průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

- předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

- vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti

- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

Popis a náplň práce školního psychologa

(Standardní činnosti školního psychologa vycházejí z přílohy č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)

- podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.

- komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Diagnostika a depistáž

1. Depistáž specifických poruch učení.

2. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.

3. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.

4. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.

5. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.

- péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.

- individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.

- krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

- metodická podpora asistentům pedagoga, koordinace spolupráce asistentů s vyučujícími.

- prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.

- kariérové poradenství u žáků.

- techniky a hygiena učení pro žáky.

- skupinová a komunitní práce s žáky.

- koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

- podpora spolupráce třídy a třídního učitele.

- individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

- konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.

- podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.

- podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

Metodická práce a vzdělávací činnost

- metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

- metodická pomoc třídním učitelům.

- pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.

- účast na pracovních poradách školy.

- koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.

- koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

- metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.

- besedy a osvěta zákonným zástupcům.

- prezentační a informační činnost.

- participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

 

Asistent pedagoga – náplň a rozsah práce

Asistent pedagoga dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření nebo podle § 18 odst. 1. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.

Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.

Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou činností, podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti, výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.

Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí, pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází; nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby; pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga uvedený v odstavci 3 může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci. Není-li dále stanoveno jinak, může asistent pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, a to s ohledem na povahu speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků; v případě škol, tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 zákona nebo jedná-li se o asistenta pedagoga podle § 18 odst. 1, může být počet žáků připadajících na asistenta pedagoga vyšší.

Nejnovější akce v kategorii Poradenské služby

Žádné příspěvky nenalezeny

Virtuální prohlídka