Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Základní informace o Školské radě Biskupského gymnázia Brno

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

Adresa:
Školská rada Biskupského gymnázia v Brně
Barvičova 85
602 00 Brno

Existence, složení a působnost Školské rady Biskupského gymnázia v Brně se řídí paragrafy 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Současná Školská rada navazuje na činnost Rady školy, která byla dne 4. listopadu 1998 zřízena Biskupstvím brněnským, zřizovatelem gymnázia.

Z náplně činnosti Školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada Biskupského gymnázia v Brně má 9 členů, z toho tři zástupce zřizovatele, tři zástupce z řad pedagogických pracovníků školy, jednoho zástupce zletilých studentů a dva zástupce nezletilých studentů (z řad rodičů).

V minulosti rada mimo plnění povinností uložených zákonem také řešila podněty rodičů i vyučujících k činnosti školy, závažné kázeňské problémy studentů, vhodnost používání učebnic, koncepci výuky povinných i nepovinných předmětů, náplň přijímacích řízení, koncepci výuky náboženství, školní řád, ekonomickou situaci školy a mnohé další otázky související se školou.

Ve své činnosti se školská rada řídí schváleným jednacím řádem a výše citovaným školským zákonem. Rada se schází nejméně jedenkrát za půl roku, obvykle však častěji. O každé schůzi rady je pořízen zápis, který je publikován na webu a též na nástěnce ve vestibulu školy.

Rodiče, zletilí studenti i zaměstnanci školy se mohou na školskou radu obracet s jakýmikoliv podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo e-mailem na: rada@bigy.cz, případně i písemně na adresu uvedenou výše.

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada

Virtuální prohlídka