Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Jednací řád Školské rady Biskupského gymnázia Brno

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

Členství ve Školské radě

1.

Školská rada při Biskupském gymnáziu v Brně (dále jen Rada) se skládá z jednotlivých členů, jejichž počet je dán zřizovací listinou Rady nebo její platnou přílohou. Členství v Radě je čestné.

2.

U jmenovaných členů Rady vzniká jejich členství okamžikem jmenování, u volených členů okamžikem jejich zvolení.

3.

U jmenovaných členů Rady zaniká jejich členství jejich odvoláním, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena Rady pro úmyslný trestný čin a zrušením Rady.

U volených členů Rady zaniká členství uplynutím volebního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena Rady pro úmyslný trestný čin a zrušením Rady. V případě zaměstnance školy okamžikem, kdy přestal být zaměstnancem školy, v případě zástupce nezletilých studentů, pokud jeho dítě přestalo být studentem školy, a v případě zástupce zletilých studentů, pokud sám přestal být studentem školy.

Voleného člena Rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných voličů, a to nadpoloviční většinou přítomných voličů.

Působnost Rady

4.

Rada vykonává svou působnost podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb.

5.

Kromě pravomocí svěřených Radě v §168 výše uvedeného zákona je Rada povinna projednávat všechny podněty a návrhy zletilých studentů, zákonných zástupců nezletilých studentů, členů Rady, ředitele i zřizovatele školy.

Jednání Rady

6.

Rada se schází ke svým schůzím nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnost Rady stanovenou zákonem a členové Rady o nich musí být informováni nejméně 14 dní předem.

Pokud nebude některý člen Rady řádně a průkazně informován o termínu schůze a v důsledku toho se jí nezúčastní, bude hlasování v Radě neplatné, pokud by hlas chybějícího člena mohl ovlivnit výsledek tohoto hlasování. Formu průkazného informování stanoví Rada s ohledem na aktuální možnosti svých členů.

7.

Činnost Rady organizuje a její jednání řídí její předseda a v době jeho nepřítomnosti či na základě jeho písemného pověření místopředseda.

Předseda a místopředseda jsou voleni na první schůzi Rady po jejím ustavení nebo zvolení. Ke zvolení a rovněž i odvolání předsedy a místopředsedy Rady je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů Rady.

8.

Schůze Rady svolává předseda či na základě jeho pověření místopředseda. Podklady pro jednání Rady zajišťují členové Rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

9.

Rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena Rady.

10.

Výroční zpráva školy, návrh školního řádu a stipendijního řádu, návrh pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, návrh rozpočtu školy a zpráva o hospodaření školy musí být doručeny jednotlivým členům Rady nejméně 14 dní před jejich projednáváním a hlasováním o nich v Radě. Totéž platí pro materiály týkající se návrhů školních vzdělávacích programů či koncepčních záměrů rozvoje školy, které předkládá ředitel školy.

Pokud nebude dodržena čtrnáctidenní lhůta a některý člen Rady poukáže na nedostatek času k prostudování předložených materiálů, nemůže být o nich hlasováno dříve než po uplynutí 14 dnů od jejich doručení všem členům Rady.

11.

Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů při schvalování jednacího řádu, výroční zprávy školy, školního řádu, stipendijního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech s výjimkou čl. 7 odst. 2 se Rada usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

12.

Usnesení, resp. zápis z jednání Rady, vyhotovuje písemně člen Rady k tomuto úkonu Radou pověřený a podepisuje jej předseda a další pověřený člen Rady (zapisovatel).

13.

Rada je orgánem samosprávy školy. Škola je povinna vytvořit Radě podmínky pro její činnost a nést nezbytné náklady spojené s touto její činností.

Účinnost jednacího řádu

14.

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení Radou.

15.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 17. 1. 2006.

V Brně, dne 17. 1. 2006.

Ing. Pavel Rotschein
předseda

Mgr. Kateřina Srnská
místopředsedkyně
 

Virtuální prohlídka