Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Koncepce Biskupského Gymnázia Brno a mateřské školy

Strukturu koncepce jsem si dovolil rozvrhnout do několika bodů, které dílem zhodnocují současný stav, za který jako současný ředitel cítím zodpovědnost, dílem představují rozvoj školy do budoucna.

Mottem Biskupského gymnázia je od roku 2004 latinské „Ad optima intenti“, tedy „Usilujeme o to nejlepší“. Jistě tehdy nešlo jen o to, abychom měli ve znaku nějaké to vzletné latinské moudro. Usilovat o dobré, ba nejlepší měla ostatně tato škola dáno ve vínku již od svého vzniku. A i když práce a její výsledky vždy váží víc než slova, je přísaha zavazujícím symbolem, že na ni ve svém konání a činech budeme vždy pamatovat. V tomto smyslu heslo zavazuje. A zavazuje nás všechny, kteří na dobrém díle spolupracují, tedy studenti, učitelé, zaměstnanci, rodiče i veřejnost, včetně té akademické. Protože jsem vždy za základ považoval a považuji i do budoucna kvalitní a dobře nastavený systém a pravidla komunikace mezi všemi zmíněnými stranami, v koncepčním přehledu věnuji této problematice přední místo.

1/ Jestliže zmiňuji pravidla a systém, nemám na mysli jen dokumenty, které upravují vztahy ve škole, formulují vzdělávací a výchovné záměry školy a které jsou obsaženy ve Školním vzdělávacím programu, učebních plánech či Školním řádu, nýbrž tím míním fakt, že Biskupské gymnázium je a vždy bylo církevní školou se svébytným posláním. Vždy chtělo být především školou lidskosti, officina humanitatis, a své hodnoty vždy definovalo jako křesťanské. Na tomto ideovém půdorysu šlo vždy o to, aby poskytovalo prostor vzájemné důvěry a svobodného dialogu, který bude veden v duchu vzájemné, nesobecké tolerance a snahy pomoci tomu druhému. Jedině v takto vybudované přátelské atmosféře lze hodnověrně předávat a rozvíjet křesťanské hodnoty, které deklarujeme. Myslím, že zejména v očích veřejnosti je právě tato přátelská atmosféra a hodnověrnost našich snah tím nejcennějším, a zároveň nejzranitelnějším, čím se Biskupské gymnázium profiluje. Ochota naslouchat, pomoc studentům i rodičům při řešení problémů a kvalita vztahů obecně jsou a budou výrazně nejdůležitějším kritériem při posuzování školy. Bezpečí, důraz na pevný hodnotový systém, každodenní přirozený kontakt žáka a učitele a stabilita prostředí je tím, co by měla škola nabízet a co zejména rodičovská veřejnost oceňuje. Prakticky se to projevuje v systému podpory žákům se vzdělávacími i výchovnými problémy, kterou zajišťuje Školní poradenské pracoviště, a samozřejmě pomoc, kterou nabízí sami učitelé, pomoc, která nezřídka přesahuje jejich „pracovní povinnosti“. Svou nezastupitelnou roli rovněž zastává i školní kaplan. Jsem přesvědčen, že takto nastavený systém je pak zárukou kvalitních výsledků v samotném vzdělávání. Jednoduše řečeno, dobré prostředí a dobří učitelé motivují žáka, aby se ochotně vzdělával, aniž to třeba sám takto vnímá! Komenský by podotkl, že tak činí „sponte sua“, přirozeně.

2/ Stabilní a efektivní vzdělávací systém. Stabilní je díky tomu, že dlouhodobě funguje jako systém dvou osmiletých a tří čtyřletých tříd, které se daří i přes demografické výkyvy naplnit. Zájem o osmileté gymnázium přesahuje pětinásobek kapacity, na čtyřleté gymnázium se hlásí přibližně dvojnásobek, a to i navzdory školnému ve výši 4000,- ročně (po jeho zavedení v loňském roce zájem ani jednotkově neklesl). Výhodou nadále zůstává i možnost volby zaměření ve čtyřletém cyklu (humanitní, všeobecné a přírodovědné). Vzdělávací program a učební plány jsou neustále vyhodnocovány tak, aby pružně reagovaly na aktuální potřeby. Takto došlo v posledních letech např. ke změnám v počtu hodin matematiky či živých jazyků, k rozšíření nabídky volitelných a nepovinných předmětů. Debat nad změnami v učebních plánech se účastní i zástupci Studentského parlamentu, aby se mohly jejich připomínky zohlednit. Proklamovaná a žádoucí spoluúčast studentů na chodu školy tak nabývá konkrétní podoby. Výsledky statistik hodnocení ve výsledcích ve vzdělávání řadí Biskupské gymnázium mezi nejlepší školy. Naši studenti dosahují vynikajících výsledků v mnoha soutěžích a olympiádách a pravidelně se umisťují na předních příčkách. Z poslední doby zmíním alespoň vítězství týmu mladých historiků v respektované Dějepisné soutěži, opakovaná vítězství v soutěži Cemach (vítězové získávají zájezd do Izraele) či 2. místo v národní soutěži Chemiklání. Kvalitu našich absolventů opakovaně oceňují vysoké školy. Svědčí o tom např. fakt, že např. na VUT v Brně jsme několik let vyhodnocováni jako jedna z nejlepších škol. Filozofická fakulta MU nedávno naší škole udělila čestný titul „Fakultní škola“.

Vzdělávací nabídku doplňuje množství mezinárodních projektů, jichž se studenti za obětavé podpory učitelů účastní. Mnoho let probíhají projekty zaměřené na výzkum v oblasti biotechnologií a genetiky v rámci projektu Erasmus s více než desítkou evropských škol (Europen challenges in Genetics), dva roky se realizuje projekt WISA zaměřený na mediální gramotnost (projekt s partnerskými školami v Rumunsku, Turecku a Řecku), jehož je naše škola koordinátorem.

Kromě zmíněných vzdělávacích možností se v budoucnu dostane podpory i mnoha dalším aktivitám, jež tu nelze uvádět všechny. Nadále budeme umožňovat ve spolupráci s Rakouským institutem a Alliance francaise získání jazykových diplomů, studium v USA (Global Outreach) a v Melku, zájezdy do Velké Británie, Rakouska, Itálie, Německa, Francie… Budeme nadále organizovat tradiční akce, jakou je Akademické triduum, Ples Bigy, Festival anglického divadla, který je vskutku ojedinělou akcí, spolupracovat s MUNI, Mendelu, Amnesty International, s Izraelským velvyslanectvím (Projekt Cemach), Židovskou obcí, AFS, Ackermann-Gemeinde, Goethe Institutem, Romským muzeem a mnoha dalšími institucemi. Nezanedbatelnou roli hraje i školní Ekoklub.

3/ Lidé ve škole. Aby byla zajištěna kvalita ve vzdělávání, je potřeba zajistit kvalitu a stabilitu pedagogického sboru. Pedagogický sbor v současnosti vykazuje 100% kvalifikovanost. Jeho součástí jsou i lektoři – rodilí mluvčí. Stále platí, že zájem o práci učitele na Bigy přesahuje nabídku.

Kromě tradičních akcí, které přispívají k vytváření dobrých vztahů a příjemného klimatu ve škole, nadále spatřuji hlavní úkol ve zlepšení pracovního prostředí a obecně tzv. welfare, které povede k vyšší spokojenosti a komfortu. Přes nadále svízelnou situaci v oblasti financování církevních škol se poslední dva roky daří skokově zvyšovat úroveň mezd do té míry, že je minimálně srovnatelná se státními školami. Příslibem pro narovnání této úrovně jsou i výsledky nedávných jednání ČBK. Pro zmíněnou spokojenost všech zaměstnanců je nanejvýš nutné zajistit důstojné ohodnocení jejich práce, jež považuji za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů.

Kromě velice rozsáhlého oborového vzdělávání, vzdělávání v rámci tzv. Šablon (výuka angličtiny, kurzy kritického myšlení, tandemová výuka etc.), je velikým úspěchem i účast mnoha učitelů na tzv. mobilitách v rámci projektu Erasmus KA1, jež zahrnuje metodické výukové kurzy, tzv. shadowing neboli stínování v partnerské škole, jazykové kurzy a kurzy CLIL (přímé užití cizího jazyka v rámci odborné výuky). Počet účastníků kurzů, z nich většina probíhá o prázdninách, zaznamenal v posledních letech dynamický nárůst (desítky ročně). Svědčí o jednak o vůli, ochotě i odvaze zvyšovat si kvalifikaci, jednak to v praxi přináší inovační a moderní přístupy ve výuce. Vzdělávající se, jazykově vybavený a s moderními metodami obeznámený učitel je jako inspirační pobídka pro studenty nedocenitelný. Byť tyto projekty sebou nesou nemalou administrativní zátěž a finanční odpovědnost v řádu milionů, budou tyto projekty hrát ve vzdělávací koncepci školy stále důležitější roli. A budou dostávat stále významnější prostor, protože vyžadují aktivní a všestranné zapojení studentů.

Co se týče správních a provozních zaměstnanců, jsou jejich pozice až na pracovníky školní kuchyně stabilní. Vzhledem k potížím při zajištění jejího provozu jsem proto jako pracovní pobídku v tomto roce zvýšil počet týdnů dovolené z pěti na šest.

4/ Zajištění finančních zdrojů a investic. Součástí řízení školy je i finanční rozvaha a plánování investic. K tomuto účelu slouží a budou i nadále sloužit dlouhodobé a roční plány. Vše samozřejmě závisí na aktuálních finančních možnostech školy. Lze konstatovat, že za poslední období škola vykazovala víceméně vyrovnaný rozpočet, ze získaných prostředků se realizovaly některé důležité opravy jako rekonstrukce hlavního i venkovního schodiště, rekonstrukce šaten, sprch a stupaček, podlah, výměna oken apod. Před pěti lety byla v prostoru bývalých šaten vybudována mateřská škola, rok nato z prostředků dotace Ministerstva životního prostředí i dětské hřiště. V roce 2019 byl z dotace Magistrátu města Brna (4 mil.) kompletně zrekonstruován venkovní sportovní areál.

Postupem času doznávají změny i učebny, které jsou postupně vybavovány novým nábytkem, tabulemi i audiovizuální technikou. V tom to směru hodláme pokračovat i v dalších letech. Díky školnému  v současnosti probíhá rekonstrukce 1. patra budovy – nově jsou instalovány rozvody kabeláže, následovat bude kompletní rekonstrukce chodby (výměna dlažby) a následně dovybavení učeben v celkové hodnotě přes 3 mil. V nejbližším období bude sanována i věž a v plánu zůstává výstavba sportovní haly a tzv. Jedlé zahrady – relaxační zóny v přední části školy.

Získáváním potřebných finančních zdrojů byla od listopadu 2019 pověřena projektová manažerka, která se stala velmi aktivní součástí finančního managementu. V její pracovní náplni je rovněž aktualizace údajů v MAPu a KAPu (městský a krajský akční plán), do nichž je škola zapojena. Participace na těchto akčních plánech mj. umožňuje čerpání maximálního objemu financí v rámci tzv. Šablon (více než 2 mil.), určených na vzdělávání pedagogů i nákup výukových pomůcek.

Kromě uvedených zdrojů se nadále budu snažit získat finance prostřednictvím sponzoringu i darů. Přes nově zavedené školné jejich výše činila v loňském roce téměř 1 mil.

5/ Závěrem si dovolím vyjádřit několik myšlenek. Nemyslím, že by bylo beze zbytku možné naplánovat vše, co lze v budoucnu uskutečnit. Z praxe vím, že sebelepší plán někdy vezme za své. Co je ale pro práci ředitele školy nutné, je, jak mi praxe napovídá, být in situ, na místě, a řešit co nejpohotověji a bezprostředně a současně rozvážně vzniklé problémy. Být tam, kde to situace právě vyžaduje, i když se zdánlivě jedná o maličkost. Ředitel si nesmí dovolit kohokoli odmítnout s odkazem na to, že je zavalen administrativou. Ta je, jak se často ukazuje, nadbytečná. Jeho způsob komunikace ovlivňuje to, jak veřejnost vnímá školu. Neznamená to však, že by na to měl být sám. Jednou z jeho nejdůležitějších vlastností by totiž měla být schopnost sestavit dobrý poradní sbor, vedení školy, na které deleguje určité pravomoci a s jejichž pomocí rozhoduje.

Říká se, že Biskupské gymnázium je něco víc než škola, že je jakousi sociální sítí. Nevím, jestli může být přání součástí koncepce školy, ale přál bych si, aby Biskupské gymnázium bylo nadále touto sítí, předávající slušnost, zdravý rozum a humor, zkrátka školou, která nebude (nepřirozeně) hodnotově neutrální. Přál bych si, aby zde vždy byli učitelé, kteří budou vědět, kudy mladé lidi nasměrovat, totiž k nejvyšším hodnotám, i když to vyžaduje námahu. Jak říká Solón: Chalepa ta kala! Co je krásné, je nesnadné!

Mgr. Karel Mikula
ředitel školy

Virtuální prohlídka