Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Historie školy

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Petr Krátký

Snahy o zřízení církevního gymnázia v Brně se objevily již za první světové války. Avšak až koncem třicátých let minulého století byla na popud tehdejšího brněnského biskupa Josefa Kupky zahájena stavba budovy Biskupského gymnázia na vrcholu Žlutého kopce v Masarykově čtvrti, na konci Barvičovy ulice, podle projektu architektů Oskara Pořísky a Jana Chomutovského. Finance na výstavbu pocházely výhradně ze sbírek ve všech farnostech brněnské diecéze. Za druhé světové války se budovy zmocnila nacistická okupační správa, zřídila zde technickou akademii SS a zároveň pobočku koncentračního tábora Osvětim.

Po válce byla stavba zcela dokončena a 7. prosince 1947 brněnský biskup Mons. Karel Skoupý slavnostně gymnázium otevřel a požehnal. Bohužel však jen na necelé tři roky.

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 v rámci zásahu proti řeholním společenstvím a církevním institucím byla budova gymnázia násilně obsazena ozbrojenými jednotkami komunisty řízeného státu, kněží byli internováni, učitelé a žáci byli přeloženi na jiné školy. Gymnázium bylo zrušeno, budova byla předána nejprve armádě, v roce 1956 pak Stavební fakultě Vysokého učení technického.

Druhá část historie Biskupského gymnázia začíná ihned po pádu komunistického režimu. Na začátku února 1990 se sešla iniciativní skupina vedená PhDr. Petrem Hruškou, budoucím prvním ředitelem, která začala připravovat obnovení násilně zrušené školy.

V dubnu 1990, po předběžném souhlasu ministerstva školství, vydal brněnský biskup

Mons. Vojtěch Cikrle zřizovací listinu Biskupského gymnázia, jehož prvním sídlem se stala budova bývalého semináře brněnské diecéze na Veveří ulici 15. A právě tam bylo gymnázium slavnostně otevřeno v pondělí 3. září 1990 – téměř na den přesně sedm měsíců po první schůzce přípravné skupiny.

Budova na Veveří ulici by však rostoucímu počtu žáků kapacitně nestačila. Po dlouhých a složitých jednáních se podařilo na jaře roku 1991 získat zpět původní budovu na Barvičově ulici. Od září 1991 gymnázium působí právě zde. Budova tak opět začala sloužit tomu účelu, pro který byla z darů věřících lidí postavena.

Z Biskupského gymnázia se za třicet let jeho obnovené existence stala všeobecně známá škola.

V současné době gymnázium navštěvuje více než 800 studentů, v uplynulých letech zde úspěšně odmaturovalo více než 3 600 absolventů. Od roku 2015 je ke gymnáziu přičleněna i mateřská škola.

Na vrátnici školy je k sehnání brožurka s podrobnou historií školy.

JAK ŠEL ČAS, ANEB ZE ŠKOLNÍ KRONIKY 

Školní rok 1990/1991

Vyučování bylo zahájeno v pondělí 3. září 1990 dopoledne v učebnách jednotlivých tříd ve druhém poschodí budovy na Veveří 15. Studenti se seznámili se svými třídními učiteli, byly jim vydány učebnice a obdrželi také rozvrh hodin. Odpoledne téhož dne se v kapli gymnázia v prvním poschodí konala pontifikální mše svatá, kterou sloužil Otec biskup Vojtěch Cikrle. Této mše svaté se vedle učitelů, studentů a jejich rodičů zúčastnili i oficiální hosté – zástupci odboru školství Jihomoravského krajského národního výboru. Po mši svaté si Otec biskup v doprovodu ředitele gymnázia PhDr. Petra Hrušky prohlédl celou školní budovu. Následující den, v úterý 4. září, byla zahájena pravidelná výuka. Učilo se převážně ve druhém poschodí, kde bylo umístěno všech šest tříd, které gymnázium v této době tvořily.

Pocit jednoho společenství posilovaly i společné obědy všech učitelů i žáků, neboť se v jednu dobu vešli do školní jídelny všichni.

Po složitých a vyčerpávajících jednáních se Stavební fakultou VUT bylo v květnu 1991 dosaženo dohody o uvolnění původní budovy gymnázia na Barvičově ulici, takže nás všechny čekalo o prázdninách velké stěhování.

Školní rok 1991/1992

O prázdninách (na počátku srpna 1991) se konala pro současné i nové učitele čtyřdenní duchovní cvičení na Vranově, která vedl P. Josef Koláček SJ, vedoucí české sekce Vatikánského rozhlasu. Ihned po návratu z Vranova vypuklo stěhování a dokončování nutných oprav v budově na Barvičově ulici, kterým učitelé i studenti (dřívější i noví) věnovali převážnou část měsíce srpna. Do začátku školního roku se podařilo zprovoznit přízemí, třetí a čtvrté podlaží. Úpravy druhého podlaží se protáhly hluboko do měsíce září. Ředitelství sídlilo provizorně pod dnešním oddělením výtvarné výchovy, jako sborovna sloužila dnešní učebna č. 331, v přízemí bočního traktu (dnes oddělení románských jazyků a němčiny) sídlil ještě děkanát Stavební fakulty VUT.

V druhé polovině května 1992 se konaly poprvé v dějinách Biskupského gymnázia (včetně původního, poválečného) maturitní zkoušky. Bylo to v dnešní učebně 238, předsedou maturitní komise byl Mons. František Koutný, rektor Teologického konviktu v Litoměřicích. Maturitní zkoušky konala většina studentů teologicky zaměřených tříd. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.

Školní rok 1994/1995

V dubnu 1995, ihned po písemných maturitních zkouškách, prováděla Česká školní inspekce dvoudenní testování žáků 4. ročníku z většiny vyučovacích předmětů. Testování se uskutečnilo ve třídě 4. B a dopadlo velmi úspěšně: třída se umístila na 4. místě v republice. Velice zdařilé bylo v pátek 19. května 1995 „poslední zvonění“. Netradičně a velmi nápaditě ho připravila třída 4. C: bylo to „Monstrózní theatrum Parva mitella“ v latinském jazyce se simultánním tlumočením do českého jazyka v duchu studentských překladů. Představení se uskutečnilo o velké přestávce v aule a mělo obrovský úspěch. Bude někdy překonáno?

Školní rok 1998/1999

Novinkou bylo uspořádání tzv. Akademického tridua v dubnu 1999. Byly to tři dny přednášek pozvaných vysokoškolských učitelů. Přednášky byly určeny pro nejvyšší dva ročníky gymnázia. Celou akci připravili učitelé Karel Mikula a Kateřina Srnská. Vznikla tak nová tradice v historii školy.

Školní rok 2000/2001

Ve dnech 25.–29. září 2000 uspořádala třída oktáva A výstup na Mt. Everest. Studenti ve vysokohorském vybavení vystoupali schodiště v budově tolikrát, aby to odpovídalo výšce nejvyšší hory světa. Tábořili a nocovali na odpočívadlech v jednotlivých patrech. Na konci výstupu vztyčili na střeše budovy vlajku. Akce měla širokou publicitu: reportáž zde natočila Česká televize, psalo se o ní v denním tisku (MF Dnes).

Školní rok 2002/2003

Školní rok začal ve znamení velkých povodní, které v polovině srpna 2002 postihly území jižních a severozápadních Čech i hlavního města Prahy. Moravě se díky Bohu tato pohroma vyhnula. Co se nám však nevyhnulo, byla nesmírně silná vichřice, která se přehnala přes území celého státu v noci z 27. na 28. října 2002. A právě v této větrné noci tragicky zahynul pod koly vlaku u Vranovic student třídy 3. B Michal Ventruba. Bezprostřední příčina této tragédie nebyla zjištěna.

Devětadvacátého ledna 2003 se konal v pořadí druhý Den otevřených dveří pro zájemce o studium na našem gymnáziu a pro jejich rodiče. A zrovna v době největší koncentrace návštěv vyrobili žáci v rámci cvičení z chemie v laboratoři silně páchnoucí plyn, který se rychle rozšířil po celé budově školy…

Ve dnech 19.–21. února 2003 bylo vyhlášeno ředitelské volno kvůli zvýšenému počtu onemocnění chřipkou.

Výuka sluchově a zrakově postižených žáků

V letech 1992 – 2003 bylo na gymnáziu zřízeno studium pro žáky s poruchou sluchu. Organizaci tohoto studia měl na starosti Mgr. Jan Ferdinand. Studium bylo pětileté (první rok byl přípravný), výuka byla od 2. ročníku z poloviny v samostatných třídách, z poloviny integrovaná v běžných třídách. Na straně učitelů i žáků se po celou dobu projevovala snaha o co nejlepší výsledky i přes počáteční minimum zkušeností s takovým typem výuky. Studenti řádně vykonali maturitní zkoušky a většina z nich vystudovala také vysokou školu. Celkem prošlo tímto typem studia 14 žáků.

Ve stejnou dobu studovali na gymnáziu také žáci se zrakovým postižením, kteří však byli plně zařazeni do běžných tříd a za pomoci svých spolužáků a moderní informační techniky zvládli i oni studium bez jakýchkoliv potíží a bez problémů vystudovali vysoké školy.

Školní rok 2004/2005

Novinkou v životě gymnázia se staly besedy s významnými osobnostmi církevního, veřejného a kulturního života. Jako příklad lze uvést besedu s P. Tomášem Hofmanem, vojenským kaplanem působícím s našimi vojáky v Iráku, dále s paní Olgou Kopeckou-Valeskou, bývalou ředitelkou české sekce Rádia Svobodná Evropa, a s polským jezuitou P. Jozefem Augustynem.

Na závěr školního roku se konalo celostátní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu v této soutěži velmi úspěšně reprezentovala žákyně Soňa Niedermayerová z kvarty B, která zvítězila v městském i krajském kole. V celostátní soutěži skončila na 8. místě.

Školní rok 2005/2006

V průběhu školního roku nastala významná změna v úrovni duchovního života na škole. Rozhodující podíl na tomto kvantitativním i kvalitativním zlepšení měli vedle nového sprituála P. Pavla Konzbula i studenti Josef Valenta a Vojtěch Jurásek. Pravidelnou se stala společná modlitba Anděl Páně vždy po 4. vyučovací hodině v kapli, krátká duchovní cvičení i mimo školu a v neposlední řadě i ustavení Malé scholy gregoriánského chorálu, která účinkovala při slavnostních mších svatých v latinském jazyce. Tuto scholu tvořili studenti Josef Valenta, Vojtěch Jurásek, Vít Pospíchal a profesoři Michal Javora, Vladimír Krátký a Martin Doležel.

Školní rok 2006/2007

V roce 2007 si brněnská diecéze připomínala 230. výročí svého založení. V diecézní soutěži k tomuto výročí zvítězila žákyně Monika Štětková z primy A. Student Martin Frodl ze septimy A se probojoval do mezinárodního kola Biologické olympiády, které se uskutečnilo v Kanadě.

Školní rok 2007/2008

Na konci listopadu 2007 byl jmenován ministrem školství Ondřej Liška, absolvent našeho gymnázia v roce 1995. V únoru 1998 navštívil naše gymnázium a zúčastnil se zde jednání ředitelů církevních škol. Další kvantitativní i kvalitativní růst zaznamenala školní studentská Schola, doprovázející pondělní mše svaté v aule. Jejího vedení se ujala Dana Žižkovská se septimy A. Schola několikrát vystoupila v různých brněnských kostelích a na konci školního roku vydala své vlastní CD.

Školní rok 2008/09

Na začátku druhého pololetí se na škole uskutečnila celková inspekce, která trvala tři dny. Inspekční zpráva vyzněla celkově kladně, upozornila jen na některé spíše formální nedostatky.

Velmi aktivní byla v tomto školním roce studentská schola, která mimo jiné uspořádala tři úspěšná vystoupení v brněnských kostelích.

Školní rok 2009/10

V průběhu druhého pololetí bylo zahájeno školení všech učitelů pro připravované nové maturitní zkoušky. Školili se hodnotitelé ústních i písemných zkoušek z českého jazyka a z cizích jazyků, zadavatelé písemných zkoušek a testů, maturitní komisaři i členové vedení školy. Školení byla časově velmi náročná, neboť vedle e-learningového studia se konaly i prezenční semináře v době výuky.

Maturitní zkoušky se konaly naposled podle dosavadních předpisů, nová podoba maturit se měla uskutečnit v příštím roce.

Školní rok 2010 /11

Celý školní rok byl ve znamení očekávání nové podoby maturitních zkoušek. V říjnu se konala generální zkouška písemné části tzv. státních maturit z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky pod názvem MAG 10.

Nová podoba maturit se pak rozběhla „naostro“ v druhé polovině května. Díky odpovědnosti a přesnosti členů i studentů dopadly maturity dobře a všech 147 maturantů uspělo.

Školní rok 2011 /12

Po třech letech se na škole opět uskutečnila třídenní inspekce. Závěrečná zpráva, uveřejněná také na internetu, vyzněla jednoznačně příznivě.

Novinkou u státních maturit bylo hodnocení písemných slohových prací z českého jazyka. Bylo totiž svěřeno anonymním hodnotitelům postupujícím podle jednotného schématu. Tři dny po úspěšném ukončení ústních zkoušek zaslala společnost CERMAT, zajišťující státní část maturit, na školy vysvědčení a u nás vyšlo najevo, že sedm maturantů ve slohové práci z českého jazyka neuspělo. V důsledku toho neuspěli u celé maturity. Obdobné to bylo i na jiných školách. Vypukla z toho celostátní aféra, která vyvrcholila odvoláním ředitele CERMATu z funkce. Postižení studenti museli psát opravnou písemnou práci v září. Tentokrát všichni uspěli.

K 30. červnu 2012 bylo zrušeno Biskupské gymnázium v Letovicích a bylo sloučeno s naším gymnáziem.

Školní rok 2012/13

Maturitní zkoušky tentokrát proběhly bez zbytečných potíží. Písemné slohové práce z českého jazyka po neblahých zkušenostech z předešlého roku hodnotili příslušní vyučující přímo na školách.

Školní rok 2013/14

V pátek. 4. října 2013 odpoledne se uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky polským vězňům, kteří byli v areálu školy vězněni za druhé světové války, kdy zde byla zřízena pobočka koncentračního tábora Osvětim. Odhalení se zúčastnili pracovníci polského konzulátu v Ostravě, generální vikář naší diecéze Mons. Jiří Mikulášek a příbuzní vězňů. Deska je umístěna u vchodu do auly.

Brněnské biskupství v průběhu školního roku iniciovalo zřízení církevní mateřské školy jako součásti našeho gymnázia. V květnu se konalo výběrové řízení na místa učitelek, od začátku června začaly úpravy dosavadního prostoru šaten vpravo od vchodu do budovy (při pohled zvenčí). Úprava prostoru pro mateřskou školu probíhala velmi intenzivně, aby mateřská škola mohla v září zahájit.

Školní rok 2014/15

Od počátku školního roku se ujali svých funkcí noví zástupci ředitele Alena Pavlačková, Eva Daňková a Pavel Vaněk.

V listopadu 2014 se konal v Chebu 23. ročník Dějepisné soutěže gymnázií České a Slovenské republiky. Z našeho gymnázia se této soutěže pod vedením Mgr. Martina Doležela zúčastnilo tříčlenné družstvo ve složení Michal Dáňa, Adam Kříž a Kryštof Popelka. Naše družstvo obsadilo první místo, vyhrálo putovní pohár a počítač pro kabinet dějepisu.

Na slavnost Těla a Krve Páně přijali při slavné mši svaté dva studenti svátost křtu, biřmování a prvního sv. přijímání, další tři pak přijali první svaté přijímání. Taková slavnost byla v dějinách gymnázia zcela ojedinělá.

Školní rok 2015/16

23. září 2015 se konaly oslavy 25. výročí obnovení našeho gymnázia. Na hřišti v 9:00 hod.. sloužil slavnou mši svatou otec biskup Vojtěch Cikrle spolu s generálním vikářem Jiřím Mikuláškem a dalšími kněžími. Mše svaté i dalšího programu se zúčastnili současní i bývalí učitelé, studenti a provozní zaměstnanci.

V sobotu 21. května 2016 ve 12:00 hod. bylo zveřejněno jmenování bývalého spirituála (kaplana) naší školy Pavla Konzbula pomocným biskupem brněnské diecéze. Jmenování vzbudilo ve škole velký ohlas, neboť Mons. Konzbul se zde těšil velké oblibě a respektu.

Otec biskup Pavel Konzbul byl vysvěcen v katedrále na Petrově 29. června a hned následující den

sloužil rovněž v katedrále svou biskupskou primiční mši sv. pro naše gymnázium. Na závěr mše sv. byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem.

Školní rok 2016/17

V roce 2017 se připomínalo 240. výročí zřízení brněnské diecéze. Závěrečná pontifikální mše sv. se konala již 29. června a sloužili ji oba brněnští biskupové. Po jejím skončení vypustili naši studenti před katedrálou v přítomnosti církevních i občanských hodnostářů 240 barevných balonků.

Školní rok 2017/18

V posledních dnech února 2018 navštívila školu opět Česká školní inspekce. Tentokrát šlo o tematickou inspekci zaměřenou na rozvoj komunikativních dovedností žáků. Výsledky inspekce byly velmi dobré.

Školní rok 2018/19

Už v průběhu letních prázdnin bylo provedeno mnoho práce na údržbě a obnově budovy školy. K těm nejdůležitějším patří výměna sviště před hlavním vchodem do budovy. Zároveň byly zrenovovány kabinety dějepisu a biologie.

Prof. Martin Doležel vedl přípravu nového soutěžního družstva pro prestižní dějepisnou soutěž organizovanou gymnáziem v Chebu. Družstvo ve složení Jiří Balabán, Jakub Urban a Adam Janík

po intenzivní přípravě v tomto ročníku soutěže zvítězilo. Byl to druhý velký úspěch našeho gymnázia v této soutěži. Vítězové byli přijati oběma brněnskými biskupy, pražským arcibiskupem kard. Dominikem Dukou, byli rovněž přijati v obou komorách Parlamentu ČR, navštívili Brusel a Bratislavu. S Jiřím Balabánem odvysílala rozhovor Česká televize.

Školní rok 2019/20

Asi nejdůležitější událostí byla celosvětová pandemie koronaviru, která do našich zemí dorazila koncem zimního období. Na začátku března 2020 začala být situace velmi vážná, takže od 11. března byly uzavřeny všechny školy a studenti se do konce školního roku k pravidelné výuce již nevrátili. Vyučovalo se dálkově s pomocí internetu.

Protože se v květnu epidemiologická situace poněkud zlepšila, bylo možno konat přijímací a maturitní zkoušky v měsíci červnu.

Virtuální prohlídka