Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Školní řád Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Církevní škola pomáhá mladým lidem rozvíjet osobnost a napomáhá celkovému zrání člověka v duchu křesťanství.

Ve smyslu naplnění těchto cílů vytváří školní společenství, ve kterém žije duch evangelia ve svobodě, řádu a lásce.

1.

Vnitřní vztahy mezi členy Biskupského gymnázia se řídí pravidlem:
Všichni členové Biskupského gymnázia jsou si z lidského hlediska rovni bez ohledu na věk či postavení ve škole. Tím se rozumí zejména vzájemná slušnost, ohleduplnost a upřímnost, přímost a skromnost.

Učitelé přistupují k žákům citlivě, ale důsledně trvají na plnění úkolů. Dbají, aby se neuplatňovala jakákoliv sociální, politická či ideologická diferenciace, vytvářejí tolerantní prostředí, v němž se optimálně rozvíjí osobnost mladého člověka.

Učitelé pečují o vytvoření zdravého prostředí a takových mezilidských vztahů, které by nepoškozovaly fyzický a duševní vývoj žáka. V případě zdravotního poškození (úraz apod.) škola zaručí okamžitou a účinnou pomoc.

Učitelé dbají na to, aby nebyli žáci přetěžováni a současně aby byly využity veškeré jejich schopnosti.

2. Práva žáků

 1. Žák má právo účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. Má právo být seznámen
  s učebním plánem, formami výuky a s řádem školy. Má také právo být včas informován
  o změnách v obsahu a organizaci studia.
 2. Žák má právo být na počátku každého ročníku informován o organizaci školního roku,
  o předepsaných vyučovacích předmětech a o požadavcích v jednotlivých předmětech.
 3. Žák má právo na konci školního roku požádat o zařazení do nepovinného předmětu, který bude škola realizovat v následujícím školním roce za předem stanovených podmínek (např. finanční úhrada).
 4. Žák má právo vybrat si volitelné maturitní předměty.
 5. Žák má právo využívat školní knihovnu, studovnu a internet a současně je povinen respektovat jejich příslušný provozní řád.
 6. Žáci prim až kvart mají právo na zapůjčení učebnic. Žáci vyšších ročníků mají právo požádat o zapůjčení učebnic ze školního fondu (§ 27 zák. č. 561/2004 Sb.).
 7. Žáci mohou psát v jednom dni nejvíce jednu čtvrtletní písemnou práci (kompozici) v rozsahu 45 minut z předmětů český jazyk, cizí jazyk, latinský jazyk a matematika. V takovém případě testy z ostatních předmětů mohou být maximálně v rozsahu 25 minut. Koordinaci provádí v případě potřeby třídní učitel. Všichni učitelé informují o plánovaných písemných pracích či testech formou řádných zápisů v třídní knize.
 8. Žák má právo stížnosti prostřednictvím třídního učitele, v odůvodněných případech stížnost adresuje řediteli školy.
 9. Žák má právo využívat služeb psychologa, preventisty a výchovného poradce.
 10. Žáci mají právo volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.
 11. Žáci mají právo v rámci školy zakládat samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.

3. Povinnosti žáků

 1. Žáci, jako všichni občané, jsou povinni dodržovat Ústavu České republiky a její zákony.
 2. Žáci dodržují zásady slušného chování. Respektují postavení, pokyny a rozhodnutí učitelů a ostatních zaměstnanců školy.
 3. Žáci jsou povinni chovat se ohleduplně ke svým spolužákům a vyvarovat se všeho, čím by zvláště mladším dávali špatný příklad, nepřipustit bezpráví, být skromní, projevovat úctu ke druhým lidem, sami přispívat k vytváření dobré atmosféry ve třídě i v celé škole.
 4. Žáci jsou povinni jednat všude tak, aby nepoškozovali dobré jméno školy.
 5. Žáci vstupují do budovy školy s očištěnou obuví a po příchodu se přezouvají do domácí obuvi v prostorách šaten. Obuv a svrchní oděv odkládají do přidělené šatní skříňky, kterou náležitě uzamykají. Za krádeže z neuzamčených skříněk nepřebírá škola odpovědnost.
 6. Každý žák je ve třídě nejpozději pět minut před začátkem vyučování, před začátkem každé hodiny má připraveny všechny pomůcky požadované pro výuku. Neomluvené pozdní příchody do vyučovací hodiny budou trestány následujícím způsobem:
  • 2 pozdní příchody za klasifikační období napomenutím,
  • 4 pozdní příchody za klasifikační období třídní důtkou,
  • 6 pozdních příchodů za klasifikační období snížením stupně z chování
 7. Při vstupu učitele do třídy a při jeho odchodu ze třídy se žáci s učitelem vhodně pozdraví.
 8. Třídní služba hlásí nejpozději 10 minut po začátku vyučovací hodiny zástupci ředitele, nebo na sekretariátě nepřítomnost vyučujícího ve třídě.
 9. Žáci jsou povinni dodržovat zasedací pořádek pro danou učebnu. Do odborných učeben, které nejsou kmenovými třídami, a do laboratoří mají žáci přístup jen v přítomnosti vyučujícího. Na jeho příchod čekají v klidu před učebnou.
 10. Žáci jsou povinni být ve škole vhodně oblečeni a upraveni. Na hodiny tělesné výchovy nosí předepsaný úbor.
 11. Žáci se pravidelně účastní vyučování předepsaných povinných, volitelných a zapsaných nepovinných předmětů. Dále se účastní všech povinných školních akcí.
 12. V případě absence je žák povinen doplnit a nastudovat zameškanou část učiva v nejkratším určeném termínu, iniciativa pro možnou konzultaci s vyučujícím je v první řadě zájmem žáka. Žák je povinen podrobit se všem ústním a písemným zkouškám předepsaným učebními osnovami a klasifikačním řádem. V případě nepřítomnosti se žák těmto zkouškám podrobí ve stanovením náhradním termínu.
 13. Žáci jsou povinni dodržovat vyučovací dobu, rozsah přestávek a hodin na oběd a všechna ustanovení vnitřního řádu. Vyučování zpravidla začíná v 8:00 hodin (0. hodina v 7:10 hod.), polední přestávky v rozsahu jedné vyučovací hodiny a konec vyučování jsou dány rozvrhem. Na akce pořádané školou mimo budovu školy jsou žáci povinni se dostavit nejpozději patnáct minut před začátkem vlastní akce vhodně oblečeni.
 14. Učebny se větrají jen během vyučovacích hodin se souhlasem vyučujícího. V době přestávek je možno otevřít okna jen na ventilaci. Během vyučování (včetně přestávek) není dovoleno opouštět budovu školy. Za příznivého počasí, pokud je zajištěn pedagogický dohled, je žákům umožněn pobyt na školním hříšti v době polední přestávky. Není dovoleno běhat ve vnitřních prostorách školy vyjma těch, které jsou určeny pro výuku tělesné výchovy.
 15. Před odchodem z učebny žáci smažou tabuli, zavřou okna, provedou základní úklid a po poslední vyučovací hodině v učebně položí židle na lavice. V případě plánované a povolené akce nebo na výslovný souhlas učitele a za určeného dohledu mohou žáci setrvat v budově i po skončení vyučování.
 16. Do školy není povoleno nosit věci, které jsou v rozporu s potřebami vyučování, cenné věci a větší částky peněz. V nutných případech lze tyto věci uschovat v bezpečnostní schránce na sekretariátě.
 17. Je výslovně zakázáno přinášet do školy nebo na školní akce alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky, požívat je nebo je distribuovat. Kouření je přísně zakázáno ve vnějších i vnitřních prostorách školy – viz § 8b zák. č. 379/2005 Sb. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek a může být potrestáno i vyloučením ze školy. Ředitel školy může dát podnět k zahájení trestního stíhání žáka, bude informovat jeho zákonné zástupce a seznámí je s možností odborné pomoci.
 18. Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.
 19. Žáci jsou povinni dodržovat etická pravidla a zásady při využívání umělé inteligence (AI) a jiných technologií, včetně zákazu podvádění a nepovoleného využívání AI pro získání neoprávněných výhod.
 20. Je zakázáno během celého vyučování včetně přestávek používat věci, které brání komunikaci se žáky. Je zakázáno přinášet do školy nebo na školní akce věci nebezpečné zdraví nebo životu, dále věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při vyučování. Je rovněž zakázáno prostřednictvím internetu vyhledávat a dále rozšiřovat materiály, které nejsou v souladu s dobrými mravy.
 21. Při vyučování je zakázáno používání mobilních telefonů a jiných elektrických spotřebičů, ve škole a na akcích konaných školou je zakázáno jejich dobíjení.
 22. Při vyučování je zakázáno jíst.
 23. Žáci jsou povinni šetřit vodou a elektrickou energií, dodržovat hygienicko-bezpečnostní předpisy a protipožární opatření.
 24. Je zakázáno vstupovat do sborovny.
 25. Do sekretariátu školy lze vstupovat pouze v úředních hodinách, nebo jen v nezbytných případech. Své záležitosti si žáci vyřizují prostřednictvím třídních učitelů.
 26. Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně a dodržují stanovená pravidla pro provoz ve školní jídelně. Jídelnu udržují v čistotě. Platí zákaz vstupu do jídelny ve výdejní době obědů těm žákům, kteří nemají na příslušný den objednaný oběd.
 27. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví jiných osob, dbát o čistotu a pořádek, pomáhat při udržování pořádku ve škole a v jejím okolí. V odborných učebnách, laboratořích, tělocvičnách, na brigádách a kurzech se žáci řídí jejich vnitřním řádem a bezpečnostními předpisy, se kterými jsou seznámeni odpovědnými pracovníky.
 28. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, jsou žáci povinni hlásit bez zbytečného odkladu svému vyučujícímu, který zajistí ošetření, popř. zavolá zdravotnickou záchrannou službu nebo zajistí doprovod zaměstnancem školy k lékaři. O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu telefonicky hlášení jeho zákonnému zástupci. Dále jsou povinni hlásit úraz zástupci ředitele, který vede knihu školních úrazů, aby provedl záznam o úrazu.
 29. Omlouvání absencí:
  1. O uvolnění nezletilého žáka z výuky žádají jeho zákonní zástupci. Žáci starší 18 let mohou podat písemnou žádost o uvolnění sami. Na základě této žádosti uvolňuje:
   • na 1 až 2 dny třídní učitel, popř. jeho zastupující
   • na více dnů ředitel školy
  2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je třeba do tří dnů vhodně informovat třídního učitele o okolnostech absence a následně doručit řádnou omluvenku nejpozději následující den po dni návratu do školy.
  3. U ubytovaných žáků může ohlásit odůvodněnou absenci příslušný vychovatel třídnímu učiteli nebo jeho zástupci.
  4. Sporné případy absence řeší vedení školy.
  5. Návštěvy lékaře se pokud možno konají v době mimo vyučování, pouze v případě akutních onemocnění lze odejít k lékaři i v době vyučování.
  6. V případě žádosti žáka o uvolnění na předem prokázanou akci (např. úřední jednání, návštěva odborného lékaře, nutné rodinné záležitosti) třídní učitel uvolňuje na základě jím vydané písemné propustky.
  7. U zletilých žáků v odůvodněných případech může třídní učitel vyžadovat řádnou omluvenku od osoby, která má k žákovi vyživovací povinnost.
  8. Při náhlém onemocnění nebo zranění během výuky se žák okamžitě hlásí u svého třídního učitele nebo jeho zástupce, či školního zdravotníka, v případě jejich nepřítomnosti u jednoho ze zástupců ředitele, ve výjimečných případech u vyučujícího následující hodiny. Je-li nutné, aby takto postižený žák opustil školu a nemohou-li si ho vyzvednout ve škole rodiče, činí tak pouze v doprovodu určené odpovědné osoby.
  9. Při více než 20% absenci v určitém předmětu učitel může nařídit komisionální přezkoušení za dané klasifikační období.
  10. Omlouvání zletilých žáků je upraveno v dokumentu Interní směrnice č. 1/2007.
 30. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Při pohovoru se zřetelně formulují kázeňské postihy.
 31. Při počtu 10–25 neomluvených hodin svolává ředitel školy výchovnou komisi, které se dle závažnosti účastní: ředitel školy, zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák či osoba, která má k žákovi vyživovací povinnost, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. další odborníci. V závěru jednání komise zřetelně stanoví kázeňské postihy. Všichni členové výchovné komise jsou vázáni přísnou mlčenlivostí.
 32. V případě, že neomluvené hodiny přesáhnou součet 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy. Při opakovaném záškoláctví je nutné informovat Policii ČR.
 33. Pokud u vyučovacích hodin na začátku či konci vyučování není možné zajistit odborné suplování, hodina po rozhodnutí vedení školy může odpadnout, na nižším gymnáziu jsou o odpadnutí hodiny rodiče předem informováni.
 34. Žáci nesmějí v průběhu školního roku uzavírat pracovní smlouvy, dohody o vedlejší pracovní činnosti, které by narušovaly jejich docházku do školy a přípravu na vyučování.
 35. Výchovná opatření pro dosažení žádoucího chování žáků a kritéria pro hodnocení chování žáků jsou uvedena v klasifikačním řádu školy v bodu 9.
 36. Zletilí žáci jsou povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 37. Zletilí žáci jsou povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 38. Zletilí žáci jsou dále povinni oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 Školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

4. Práva zákonných zástupců

 1. Zákonní zástupci mají právo být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin a informačního systému (platí i v případě zletilých žáků).
 2. Zákonní zástupci mají právo požádat vyučujícího o konzultaci.
 3. Zákonní zástupci mají právo stát se členy Společnosti přátel Biskupského gymnázia Brno, o.s.
 4. Zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady.
 5. Zákonní zástupci mají právo po předložení lékařského doporučení požádat ředitele školy o uvolnění žáka z tělesné výchovy.
 6. Zákonní zástupci mají právo požádat o komisionální přezkoušení, mají-li pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí.
 7. Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají žáků či jich samých.
 8. Zákonní zástupci mají právo na bezodkladnou telefonickou informaci o úrazu svého dítěte.

5. Povinnosti zákonných zástupců

 1. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby žák řádně docházel do školy a připravoval se na vyučování.
 2. Zákonní zástupci mají povinnost omluvit nepřítomnost žáka ve škole třídnímu učiteli nebo jeho zástupci do 3 dnů a dohlédnout, aby žák po návratu do školy doložil délku a důvod absence nejpozději následující den po dni návratu.
 3. Zákonní zástupci mají povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 4. Zákonní zástupci mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. V případě, že budou vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby žákům podávala nějaké medikace, popř. prováděla jiné zdravotní výkony, bude se postupovat takto:
  • Zákonný zástupce předloží řediteli školy ke schválení žádost o podávání medikace, popř. provádění jiného zdravotního výkonu (vzor žádosti obdrží u ředitele školy nebo bude vyvěšena na webových stránkách školy).
  • Ředitel školy může vyžadovat vyjádření a doporučení poskytovatele zdravotních služeb.
 5. Zákonní zástupci mají povinnost oznamovat škole změnu údajů, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, tj. změnu jména a příjmení, místa trvalého pobytu, telefonního nebo jiného spojení.

6. Ochrana před sociálně patologickými jevy

 1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů.
 2. Projevy šikanování mezi žáky jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a o svých rozhodnutích bude informovat zákonné zástupce.

 V Brně dne 1. září 2023

Mgr. Karel Mikula
ředitel školy

 

Přílohy

 Řád pro distanční a smíšenou výuku [23 kB]

Virtuální prohlídka