Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Valná hromada Společnosti přátel Bigy konaná dne 23. 2. 2011

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

 – 

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 23. 2. 2011

Program:

1.Zahájení – prezence
2.Zpráva o činnosti sdružení v r. 2010, zpráva o hospodaření v r. 2010, zpráva revizní komise
3.Projednání plánu činnosti a návrhu rozpočtu na r. 2011
4.Diskuse
5.Schválení zprávy o činnosti za r. 2010, zprávy o hospodaření za r. 2010 a návrhu rozpočtu na r. 2011
6.Volba členů výboru a revizní komise

ad1. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká.

Ad 2. Zprávu o činnosti přednesla paní Jana Vrbacká. V r. 2010 sdružení uspořádalo sbírku na nákup nábytku do školní jídelny resp. do vestibulů. Vzhledem k tomu, že vybraná částka dosáhla výše cca 10 tis. Kč, poskytne sdružení tuto částku v r. 2011 škole na nákup židlí do vestibulů. Další příspěvky určené do školy byly využity na nákup standarty a vytištění almanachu – 20 tis. Kč,
výměnný pobyt Brno – Hamburk – 23 tis. Kč a odměny studentům úspěšně reprezentujícím školu.
Další oblastí činnosti je výpomoc sociálně slabším studentům do níž směřovalo cca 38 tis. Kč.
Spravování fary v Opatově na Moravě stálo v součtu cca 60 tis. Kč.
Zprávu o hospodaření přednesla paní Jana Kozlíčková a tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Zprávu revizní komise přednesl pan Ing. Daniel Jasovský a tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Ad 3. Plán činnosti a návrh rozpočtu přednesla paní Jana Vrbacká. Cíle činnosti shrnula následovně – podpora aktivit Biskupského gymnázia a jeho propagace, podpora sociálně slabších studentů, spravování fary v Opatově na Moravě, odměňování studentů úspěšně reprezentujících školu.

Návrh rozpočtu na r. 2011 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Ad 5. Schválení všech přednesených zpráv a rozpočtu na r. 2011.
Všechny přednesené zprávy byly jednomyslně schváleny.
Rozpočet na r. 2011 byl rovněž jednomyslně schválen.

Ad 6. Volba členů revizní komise a volba členů výboru.
Do revizní komise kandidovali: pan Tomáš Vichr, paní Hana Vichrová, paní Eliška Rotreklová

Kandidáty na členství ve výboru byli: paní Jana Vrbacká, Mgr. Vojtěch Trmač. P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Mgr. Karel Mikula, RNDr. Miloš Winkler, Ing. Jana Lédlová, Ing. Petr Horák, Mgr. Monika Doležalová, paní Stanislava Horáčková, paní Jana Kozlíčková

Revizní komise byla jednomyslně zvolena ve shora navrženém složení.

Výbor byl zvolen ve složení: paní Jana Vrbacká, Mgr. Vojtěch Trmač, P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Mgr. Karel Mikula, RNDr. Miloš Winkler, Ing. Jana Lédlová, Ing. Petr Horák, Mgr. Monika Doležalová, paní Jana Kozlíčková.
Náhradnicí na členství ve výboru byla zvolena paní Stanislava Horáčková.

V Brně dne 23. 2. 2011 Zapsala: Jana Kozlíčková

Přílohy

 Zpráva o hospodaření v roce 2010 [69 kB] Návrh rozpočtu na r. 2011 [67 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka