Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 14. 4. 2008

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 

Přítomni

Mgr. Milan Haminger,
MUDr. Pavel Klaška,
P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.,
PhDr. Irena Nekvindová (částečně),
Ing. Pavel Rotschein,
RNDr. Jana Stará,
Josef Valenta,
Ing. Petr Zelenka,
Ing. Luděk Záleský

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy,
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsal

Ing. Rotschein

Schválil

Ing. Zelenka

Program jednání

 1. Projednání Zprávy o hospodaření školy za rok 2007
 2. Projednání Návrhu rozpočtu školy na rok 2008
 3. Projednání zprávy České školní inspekce ze dne 9.3.2008
 4. Informace pana ředitele, náměty a připomínky členů rady, diskuse

Ad 1.

Rada obdržela před jednáním materiály, vztahující se k hospodaření školy v roce 2007

 1. Tabulka "Výnosy a Náklady 2007"
 2. Zpráva o hospodaření 2007 (text ze dne 2. 4. 2008, autoři Ing. Petr Onuca, ekonom a Mgr. Karel Mikula, ředitel školy).
 3. Rozvaha (bilance) ke dni 31. 12. 2007 (výkaz pro FÚ).
 4. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2007 (výkaz pro FÚ).
 5. Informaci o stavu fondů školy (počáteční stav, čerpání, koncový stav).
 6. Zápis o inventarizaci dlouhodobého majetku (účtová skupina 0), ze dne 15. 1. 2008.
 7. Zápis o inventuře rozvahových účtů účtových skupin 1 – Zásoby, 2 – Finanční účty a 3 – Závazky a pohledávky ze dne 31. 1. 2008.
 8. Protokol Česká školní inspekce č.j. 1207/07-12 ze dne 9.3.2007 o státní a veřejnoprávní kontrole.

V rozpravě byly diskutovány příčiny deficitního hospodaření. Školská rada byla seznámena se
závěrem šetření České školní inspekce za dne 9. 3. 2007 (viz. materiál [8] ), kde bylo
konstatováno pochybení při zařazení a vykazování školního stravování. Na základě tohoto
zjištění došlo k oddělení dotace na školní jídelnu od vlastního rozpočtu školy. Škola přijala
okamžitá opatření (omezení operativních nákupů, omezení mzdového fondu v části
mimořádných odměn). Dosažený výsledek hospodaření považuje vedení školy v dané situaci
za příznivý.

Proběhla diskuse k problematice starých a nedobytných pohledávek do roku 2000.

Proběhla diskuse o způsobu krytí ztráty z hospodaření.

Po rozpravě školská rada závěrečným hlasováním (přítomno: 8, pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0)
přijala následující usnesení:

 • Školská rada bere na vědomí Zprávu o hospodaření 2007 v rozsahu materiálů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • Školská rada doporučuje odepsat pohledávky do roku 2000 ve výši 101 471,95 Kč na vrub nedaňových nákladů z důvodu jejich nedobytnosti a promlčení.
 • Školská rada byla seznámena se závěrem šetření České školní inspekce za dne 9.3.2007 (viz. materiál 8), kde bylo konstatováno pochybení při zařazení a vykazování školního stravování.
 • Školská rada souhlasí s návrhem ekonoma školy na vypořádání ztráty z hospodaření za rok 2007 ve výši 350 tis. Kč snížením investičního fondu.

Ad 2.

Rada obdržela před jednáním materiál „Návrh rozpočtu 2008“.

Rozpočet je koncipován jako přebytkový, s rozdílem mezi výnosy a náklady ve výši +193 tis. Kč.

V rozpravě byly diskutovány důvody meziročního nárůstu mzdových nákladů – hlavní příčinou je zvýšení počtu pracovníků školy o pracovníky kuchyně.

Po rozpravě školská rada závěrečným hlasováním (přítomno: 9, pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0) vyslovila souhlas s předloženým návrhem rozpočtu.

Ad 3.

Školská rada projednala a vzala na vědomí zprávu České školní inspekce ze dne 9. 3. 2007,
Protokol č.j. 1207/07-12.

Ad 4.

Ředitel školy Mgr. Mikula informoval radu o zavedení zkušebního provozu nového informačního systému a prvních zkušenostech s jeho provozem. V souvislosti s ukončením funkčního období současné školské rady k 30. 4. 2008 předseda rady ing. Rotschein poděkoval členům rady za jejich práci v radě. Ředitel školy Mgr. Mikula informoval o tom, že nové volby zástupců nezletilých
studentů do rady proběhnou před třídními schůzkami dne 15. 5. 2008.

PhDr. Irena Nekvindová
místopředsedkyně

Ing. Pavel Rotschein
předseda

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka