Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Provozní a vnitřní řád školy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Ředitel školy vydává na základě následujících právních předpisů Vnitřní řád školy.

 Vnitřní řád je v souladu zejména s následujícími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů:

  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
  • zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
  • nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
  • vyhláška č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,
  • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
  • vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
  • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

1.    Základní údaje:

Sídlo:                                     Barvičova 666/85, Brno 602 00

Telefon:                                 543 429 125

IČP:                                        00532525

Ředitel:                                  Mgr. Karel Mikula

Zástupci ředitele:              RNDr. Alena Pavlačková, statutární zástupkyně ředitele

                                                 Mgr. Jiří Vondra, zástupce ředitele

                                                 Mgr. Eva Daňková, zástupkyně ředitele

Zřizovatel:                           Biskupství brněnské

Typ školy:                            Gymnázium

2.    Popis školy:

Kapacita:  Škola                                855 žáků

                     Nižší gymnázium          480 žáků

                     Vyšší gymnázium         375 žáků

                     Jídelna                             816 žáků

                      Mateřská škola             40 žáků

Učebny a prostory pro výuku:

Všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia mají svoji kmenovou učebnu. 

Škola má 46 učeben, z toho:

3 učebny informatiky

2 učebny hudební výchovy

2 učebny výtvarné výchovy

8 učeben cizích jazyků

1 učebna chemie + laboratoř

1 učebna fyziky

2 laboratoře fyziky (v jedné je elektronický mikroskop)

2 učebny biologie

2 učebny zeměpisu

1 učebna dějepisu

1 učebna ZSV

1 učebna českého jazyka

1 učebna matematiky

1 učebna náboženství

sál B5  - výuka některých předmětů, přednášky, semináře, vánoční akademie, Akademické triduum

aulu – mše svaté, Akademické triduum, výuka některých předmětů, přednášky

knihovnu – informační centrum, kde mohou studenti využívat knihovnu, studovnu, kopírovací stroje.

Ve škole je pro studenty připojení k internetu a možnost kopírování na dalších kopírkách ve 3. podlaží.

Dále máme učebnu biologie v přírodě, dětské hřiště pro mateřskou školu a adorační kapli.

Podmínky pro pohybovou výchovu plní 4 tělocvičny (gymnastický sál, posilovna, tělocvična, sál na stolní tenis), 2 venkovní sportovní hřiště (atletický ovál + hřiště na volejbal, nohejbal, basketbal, futsal, doskočiště na skok vysoký, daleký, výseč na vrh koulí).

V suterénu a ve 2. podlaží jsou vedle tělocvičen šatny a koupelny se sprchami.

Jídelna:

Škola má jednu jídelnu pro všechny žáky školy s počtem míst 160 a nabízí 7 druhů obědů a 2 druhy svačin. Svačiny se vydávají od 9:40 hodin do 10:00 hodin.  Obědy se vydávají dle předem určeného harmonogramu podle výuky v jednotlivých třídách od 11:00 hodin do 14:00. Ve 14:15 hodin se jídelna zavírá.

K občerstvení slouží i školní bufet.

Pitný režim zajišťuje v době svačin a obědů jídelna. Ve 2. podlaží je automat na nápoje a ve 3. podlaží je zařízení na studenou a horkou vodu. Nápoje se prodávají i ve školním bufetu.

3.    Organizace výuky: 

Důraz je kladen na bezpečné prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Hlavní vchod do školy je opatřený turnikety, kterými musí všichni projít pomocí přidělených čipů. Vstup do školy a přilehlé prostory jsou monitorovány bezpečnostními kamerami. Na vstup osob do budovy školy dohlíží vrátní. Před vyučováním a o přestávkách je zajištěný dozor pedagogických pracovníků dle vypracovaného harmonogramu. Pokud musí žák opustit v době vyučování školní budovu, odevzdá na vrátnici propustku podepsanou třídním učitelem a nezletilí žáci i zákonným zástupcem. 

Každý žák má přidělenou zamykatelnou skříňku, do které si může odložit své osobní věci.

Školní budova se otevírá v 6:00 hodin a zavírá se v 18:00 hodin.

Začátek vyučování je buď v 7:10 nebo v 8:00 hodin dle rozvrhu. Konec výuky je v 16:55 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Začátky vyučovacích hodin a délky přestávek mezi nimi jsou dány rozvrhem hodin. Na zahájení a ukončení vyučovací hodiny jsou žáci upozornění zvoněním.

Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek:

0.     hodina            7:10 – 7:55

1.     hodina            8:00 – 8:45

2.     hodina            8:55 – 9:40

3.     hodina            10:00 – 10:45

4.     hodina            10:55 – 11:40

5.     hodina            11:50 – 12:35

6.     hodina            12:45 – 13:30

7.     hodina            13:35 – 14:20

8.     hodina            14:30 – 15:15

9.     hodina            15:20 – 16:05

10.   hodina           16:10 – 16:55

Před vyučováním a v době přestávek mohou žáci využívat odpočinkové zóny ve 2. a 3. podlaží a studovnu.

4.    Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:

Učebny splňují požadavky na osvětlení, větrání a vybavení.  Všechny místnost školy určené k trvalé činnosti jsou v období snížené teploty vytápěny na předepsanou teplotu. Škola má zajištěnou regulaci proti pronikání slunečního záření okny místností pomocí žaluzií a závěsů.

Osvětlení – denní světlo zleva a shora. Umělé osvětlení je zajištěno zářivkami, které jsou opatřeny kryty.

Větrání – všechny prostory jsou přímo větratelné.

Vytápění – škola je vytápěna zařízením na spalování zemního plynu.

Zdroj pitné vody – škola je připojena předepsaným způsobem k veřejnému vodovodu města Brna s měřitelnou spotřebou.

5.    Závěrečná ustanovení:

Tento Vnitřní řád školy vstoupil v platnost 8. ledna 2020.

  V Brně 8. ledna 2020                                                                     Mgr. Karel Mikula, ředitel gymnázia

 

Virtuální prohlídka