Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Poskytování informací o škole

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

 1. Ředitel byl jmenován dekretem č. j. Ep/487/04 ze dne 23.4.2004 z Brněnského biskupství.
 2. Pravomoci ředitele školy jsou stanoveny zákonem č. 624/2006 Sb.
 3. Ředitelství školy se při výkonu své působnosti řídí těmito předpisy:
  • Zákon č. 71/1967 Sb. (O správním řízení)
  • Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
  • Zákon č. 564/1990 Sb. (O státní správě a samosprávě)
  • Zákon č. 106/1999 Sb. (O svobodném přístupu k informacím)
  • Vyhláška č. 150/1958 Sb. (O vyřizování stížností, oznámení, podnětů )
  • Vyhláška č. 291/1991 Sb. (O základní škole)
  • Vyhláška č . 354/1991 Sb. (O středních školách)
  • Vyhláška č. 442/1991 Sb. (138/95) (O ukončování studia ve SŠ a učilištích)
  • Vyhláška č. 10/1997 Sb. (O přijímání žáků)
  • Ustanovení kanonického práva týkající se církevního školství
 4. Veškerá odvolání se podávají k řediteli školy.
 5. Informace o škole jsou oprávněni podávat:
  • PhDr. Petr Krátký – zástupce ředitele
  • Ing.Soňa Šmerdová – sekretářka
  • Ing. Petr Onuca – zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz – informace o hospodaření školy
 6. Platné zákonné normy jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy vždy v pondělí od 14 do 16 hodin.
 7. Informace se neposkytují v následujících případech:
  • jedná-li se o osobnost a soukromí fyzické osoby
  • v přípradě porušení obchodního tajemství (netýká se dotací ze státního rozpočtu)
  • jedná-li se o informaci, která byla zíkána od osoby, které zákon neukládá povinnost informace podávat
  • pokud jde o informace, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví
 8. V případě písemné žádosti se informace poskytuje nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 9. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  • Osobní náklady: účtují se skutečné mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího informaci. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.
  • Věcné náklady: Pořízení kopie již zveřejněné informace 2 Kč za stránku

Způsob úhrady: částky stanovené sazebníkem úhrad se přijímají v kanceláři do pokladny školy.

Virtuální prohlídka