Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Organizační řád a statut školy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Tento dokument je zpracován v souladu s těmito právními normami:

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících)

1. Základní ustanovení

 1. Biskupské gymnázium Brno se sídlem Brno, Barvičova 85 (dále jen škola) bylo zřízeno Biskupstvím brněnským jako školská právnická osoba zřizovací listinou ze dne 10.2. 2006. Datum zápisu do rejstříku školských právnických osob je 17.3. 2006.
 2. Škola má identifikační číslo 00532525.
 3. Škola je v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ve své činnosti se řídí předpisy MŠMT, obecně platnými předpisy a kodexem kanonického práva (CIC).

Poslání a úkoly školy

 1. Základním posláním školy je učit podle osnov a učebních plánů schválených MŠMT ČR a vychovávat studenty v křesťanském duchu v souladu s učením římskokatolické církve.
 2. Škola poskytuje vzdělání v těchto oborech denního studia:
  • Gymnázium – přírodovědné předměty (čtyřleté)
  • Gymnázium – humanitní předměty (čtyřleté)
  • Gymnázium – všeobecné (čtyřleté)
  • Gymnázium – všeobecné (osmileté)
 3. Škola může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost za úplatu nad rámec zabezpečení hlavní činnosti, a to v těchto oblastech:
  • pronájmy školních prostor
  • pořádání kurzů a seminářů
  • vydavatelská činnost
  • ubytovací služby
  • hostinská činnost
 4. Součástí školy je školní jídelna.

3. Řízení a vedení školy

 1. V čele školy je ředitel, kterého jmenuje biskup brněnský.
 2. Ředitel školy určuje statutárního zástupce ředitele a další zástupce, s nimiž uzavírá příslušné pracovní smlouvy a určuje jejich pracovní náplň. Přiděluje předměty s přihlédnutím k odborné kvalifikaci učitelů, přiděluje třídnictví, stanovuje ve spolupráci s dalšími vedoucími pracovníky (zástupce pro ekonomiku a provoz) pracovní náplň administrativních a provozních pracovníků.
 3. Poradní orgány ředitele zřizuje ředitel školy pro zvýšení úrovně práce ve škole Jmenuje jejich členy a určuje rozsah činnosti a způsob práce. Mezi poradní orgány patří:
  • Vedení školy: tvoří je ředitel, jeho zástupci, zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz a školní kaplan. Hlavním úkolem vedení školy je řídící činnost a personální práce.
  • Pedagogická rada:  Jejím úkolem je sledovat a projednávat zásadní otázky výchovně vzdělávací činnosti, hodnotit plnění výsledků výchovně vzdělávací praxe za klasifikační období a navrhovat řediteli příslušná opatření. Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí pracovníci a školní kaplan.
  • Předmětové komise: Předmětové komise navrhují změnu osnov a učebních plánů, doporučují časové harmonogramy výuky, spolupracují s ředitelem školy při tvorbě úvazků učitelů. Předseda předmětové komise organizuje a řídí její práci, vede dokumentaci, posuzuje tematické plány učitelů, poskytuje učitelům odbornou a metodickou pomoc, sleduje práci učitelů, účastní se vzdělávacích akcí mimo školu, sleduje odbornou literaturu příslušného předmětu.
 4. Školní kaplan je jmenován biskupem, který jmenování oznámí řediteli školy. Školní kaplan spolupracuje s ředitelem školy v duchovní výchově studentů i zaměstnanců školy.

4. Úseky školy

K zajištění plnění poslání a úkolů školy je škola rozdělena na tyto úseky:

 1. Úsek ředitele: Slouží k zabezpečení hlavní činnosti, zajišťuje řídící, personální a sekretářskou práci.
 2. Úsek výchovy a vzdělávání: Zajišťuje výchovně vzdělávací úkoly školy.
 3. Provozně ekonomický úsek:  Spravuje majetek školy, zajišťuje ekonomický a provozně technický chod školy, zabezpečuje ostrahu objektu, BOZP a PO v celém areálu školy, vede účetní, mzdovou a personální agendu, řídí hospodářskou činnost.

5. Zaměstnanci

 1. Ve škole pracují pedagogičtí pracovníci (učitelé), administrativní a provozní pracovníci.
 2. Rozsah povinností zaměstnanců, vymezení jejich práv a povinností stanoví pracovní řád, který vydává ředitel školy v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a obecně závaznými právními předpisy. Všeobecná práva a povinnosti zaměstnanců jsou zejména:
  • plnit příkazy ředitele a nadřízených pracovníků
  • dodržovat interní normy školy
  • dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu
  • dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy
  • chránit majetek školy, řádně zacházet se školním inventářem
  • obdržet včas za vykonávanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání

6. Vedoucí pracovníci

Základní povinnosti vedoucích pracovníků:

 • odpovídají za veškerou činnost svých úseků a za kvalitu práce těchto úseků
 • organizují, řídí, kontrolují a vyhodnocují činnost podřízených se zaměřením na plnění všech úkolů školy
 • vymezují práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců, zpracovávají popisy funkcí pracovníků svěřeného úseku
 • vyjadřují se k přijetí, přemístění a rozvázání pracovního poměru podřízených pracovníků
 • odpovídají za dodržování všech platných předpisů a norem BOZP a PO na svém úseku,
 • provádějí úvodní školení nových zaměstnanců a jejich poučení
 • odpovídají za hospodárné využívání majetku školy a jeho ochranu na svěřeném úseku

7. Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz

Organizuje, řídí a kontroluje provozně ekonomický úsek školy. Odpovídá zejména za správné vedení veškeré ekonomické agendy školy, za dodržování všech bezpečnostních a požárních předpisů, za evidenci a ochranu majetku a za ostrahu areálu školy. V souladu s platnými předpisy řídí a zabezpečuje veškerou hospodářsko technickou činnost školy, agendu v oblasti plánu, rozpočtu a financování, účetnictví, personalistiky, práce a mezd, provozních a technických činností a údržby, investic.

Jsou mu přímo podřízeni:

 • hospodářka-účetní
 • mzdová účetní-personalistka
 • vrátní
 • vedoucí provozu a správy školy

Posledně jmenovaný odpovídá za provozně technický chod školy. Jsou mu přímo podřízeni:

 • vedoucí údržby
 • vedoucí úklidu

Vedoucímu údržby jsou podřízeni údržbáři, vedoucí úklidu uklizečky.

8. Dokumentace

V souladu se školským zákonem je na škole vedena tato dokumentace:

 • učební plány a učební osnovy studijních oborů
 • jednací protokol
 • vnitřní řád školy
 • třídní knihy a výkazy vč. katalogových listů, dokumentace pro volitelné a nepovinné předměty
 • evidence pracovních úrazů
 • protokoly o opravných a jiných komisionálních zkouškách
 • záznamy o kontrolách provedených na škole
 • rozvrhy hodin
 • maturitní protokoly
 • personální a účetní dokumentace

9. Činnosti všeobecného řízení a správy

Provoz školy
Učitelé plní úkoly podle pracovního řádu, rozvrhů, týdenních plánů akcí a rozpisu dohledů. Provozní a administrativní pracovníci plní úkoly podle popisů práce.

Archivování písemností
Za archiv písemností, třídních knih a třídních výkazů odpovídá sekretářka. Za archivování účetní dokumentace odpovídá hospodářka školy a za archivování personální a mzdové agendy odpovídá mzdová účetní.

Telefonní služba
Je zajišťována vrátnými, kteří obsluhují telefonní ústřednu a přepojují telefonické hovory.

Knihovnická činnost
Zajišťuje knihovnice, která odpovídá za provoz knihovny pro učitele i pro studenty a rovněž za provoz studovny. Knihovnice objednává a nakupuje literaturu v rámci schváleného rozpočtu. Vede předepsanou dokumentaci pro provoz knihovny.

Všeobecná údržba
Běžné opravy a údržbu zajišťují údržbáři. Provádění oprav většího rozsahu sjednává s firmami vedoucí provozu a správy budovy se souhlasem zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz. Vedoucí údržby ukládá a kontroluje provádění drobných údržbářských prací údržbáři.

Úklid školy
Je zajišťován částečně vlastními uklizečkami, částečně externí firmou. Každá z uklizeček odpovídá za úklid svěřeného úseku.

Evidence majetku
Evidence majetku a inventáře školy je v pracovní náplni hospodářky školy. Eviduje počet a rozmístění jednotlivých druhů majetku a přiděluje jim inventární čísla.

Pokladní služba
Vykonává ji hospodářka školy. Přijímá a vydává peníze, odvádí do banky pokladní hotovost, resp. vyzvedává peníze z banky. Vede pokladní deník a veškerou související agendu.

Účetní evidence
Zahrnuje účetní evidenci a vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy a normami (zákon o účetnictví v platném znění). Vede ji hospodářka školy a za správnost odpovídá zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz.

Mzdová a personální agenda
Je v pracovní náplni mzdové účetní, která ji vykonává v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vedení předepsané pedagogické dokumentace
Je zpracovávána vedením školy, podle jeho pokynů vedou učitelé třídní knihy a výkazy, vyplňují katalogové listy. Průběžnou kontrolu knih a výkazů provádějí zástupci ředitele. Dokumentace je uložena v ředitelné školy.

10. Společná a závěrečná ustanovení

Tento statut a organizační řád je podkladem pro zpracování pracovních náplní a interních směrnic upravující organizaci a provoz školy.

Všechny interní směrnice, jejich změny a doplňky schvaluje ředitel školy.

Vedoucí pracovníci na všech stupních řízení jsou povinni seznámit s obsahem a ustanoveními tohoto dokumentu všechny podřízené pracovníky a kontrolovat jeho dodržování.

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou následující přílohy:

 1. organizační schéma školy
 2. školní řád

Veškeré změny a doplňky jsou možné po předchozím souhlasu zřizovatele a musí být učiněny písemně ve formě dodatku ke statutu a organizačnímu řádu.

V Brně dne 18.1. 2006

Mgr. Karel Mikula
ředitel školy

Virtuální prohlídka