Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z členské schůze

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z členské schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 21. 2. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

Zahájení – prezence
Zpráva o činnosti spolku v r. 2017, zpráva o hospodaření v r. 2017, zpráva kontrolní komise
Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2018
Diskuse
Schválení předložených zpráv za r. 2017 a návrhu rozpočtu na r. 2018

 

Ad 1. Zahájení – prezence

 

Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká. Zapisovatelkou bylazvolena paní Jana Kozlíčková.

Bylo konstatováno, že schůze byla řádně svolána v souladu s ustanovením čl. VI Stanov písemnou pozvánkou nejméně 15 dní předem. Vzhledem k tomu, žepo 15 minutách od hodiny stanovené pozvánkou na valnou hromadu jako hodiny zahájení valné hromady nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, bylo v souladu s čl. VI stanov konstatováno, že členská schůze je schopna usnášení při jakémkoli počtu členů – konkrétně při počtu aktuálně přítomných členů a že přijatá usnesení jsou právoplatná.

 

Ad 2. Zpráva o činnosti spolku v r. 2017, zpráva o hospodaření v r. 2017, zpráva kontrolní komise

 

Paní Vrbacká přednesla zprávu o činnosti spolku za r. 2017. Ve zprávě o činnosti zmínila podporu sociálně znevýhodněných studentů (21 tis. Kč),platbu povinného ručení za školní automobil (5 tis. Kč),poskytování příspěvků škole (231 tis. Kč) na nákup nových lavic do dvou tříd (180 tis. Kč),cestovné na soutěže v Odrách (10,6 tis. Kč), Hradci Králové – kin-ball (10,3 tis. Kč), odměny studentům za reprezentaci gymnázia v soutěžích a olympiádách (18 tis. Kč), příspěvek na dopravu na kurz Biotechnologie (7 tis. Kč), příspěvek na soutěž Technoplaneta (5 tis. Kč).Dále zmínila správu a pronájmy farní budovy v Opatově na Moravě. Využití kapacity farní budovy v roce 2017 bylo na dobré úrovni.Příjmy z nocležného představovaly částku 232 tis. Kč, přímé výdaje k nocležnému činily 163 tis. Kč a nepřímé výdaje 7 tis. Kč Zisk z pronájmufarní budovy za uplynulý rok 2016 představuje částku 62 tis. Kč. Povinné revize objektu fary Spolek přátel Bigy Brno provádí dle platných norem.

Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka sdužení paní Jana Kozlíčková. Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Zprávu kontrolní komisepředneslpan Doc. PhDr. Stanislav Balík.Zpráva kontrolní komise tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Návrh rozpočtu přednesla pí. Jana Kozlíčková a je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný.Navrhované příjmy pro rok 2018 představují částku 425 tis. Kč, výdaje jsou plánoványve stejnévýši 425 tis. Kč

 

 

Ad 3.- Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2017

 

S plánem činnosti na r. 2018 seznámila přítomné předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká, která hlavní cíle činnosti spolku shrnula takto:

Společnost přátel Bigy si v roce 2018 klade za cíl podporovat aktivity Biskupského gymnázia. Spolek přátel Bigy Brno se v roce 2018rozhodl podpořit projekt modernizace počítačové učebny. Celkové náklady uvedené akce představují částku 290 tis. Kč. Spolek prozatím přislíbil spolufinancování ve výši 200 tis. Kč. Dalšími cíli činnosti spolku jsou, stejně jako v minuých letech, podpora sociálně znevýhodněnýchstudentů, správcovstvífary v Opatově na Moravě a odměňování studentůúspěšně reprezentujícíchškolu.

 

Ad 4. – Diskuse

 

Pan ředitel Mgr. Karel Mikula zmínil nepříznivou finanční situaci školy v uplynulých letech. Škola by pro potřeby modernizace výuky, objektu i na mzdové náklady potřebovala lepší finanční zajištění. Toto zajištění jsme se v uplynulém roce 2017 snažili alespoň částečně kompenzovat dary od rodičů, o které jsme v závěru roku požádali. Odezva byla velmi dobrá. V součtu se sešlo do školy a do spolku přibližně 560 tis. Kč.

 

Ad 5. – Schválení všech přednesených zpráv včetně schválení rozpočtu na rok 2018

 

Všechny shora uvedené zprávy byly jednomyslně schváleny. Rozpočet na r. 2018 byl rovněž jednomyslně schválen.

 

 

V Brně dne 21. 2. 2018

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

 

Ověřila: Jana Vrbacká

 

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka