Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Výborová schůze 8. 3. 2023

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 8. 3. 2023

 

 

 

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 8. 3. 2023

Přítomni:  P. Jiří Janalík, Karel Kašpárek, Martin Kyselák, Vít Pospíchal, Josef Valenta, Martin Večeřa, Miloš Winkler

Hosté: Mgr. Karel Mikula, Jana Kozlíčková

 1. Schůzi zahájil a řídil stávající  místopředseda spolku pan Martin Večeřa. 
 2. Na úvod proběhla volba předsedy a místopředsedy výboru Spolku přátel Bigy Brno.

Do funkce předsedy byl navržen pan Josef Valenta.

Rozhodnutí: členové výboru schválili za předsedu výboru Spolku přátel Bigy Brno pana Mgr. Josefa Valentu

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Do funkce místopředsedy výboru byl navržen pan Mgr. Martin Večeřa.

Rozhodnutí: členové výboru schválili za místopředsedu výboru Spolku přátel Bigy Brno pana Mgr. Martina Večeřu.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 1. Mgr. Martin Večeřa informoval přítomné o činnosti spolku od poslední schůze.  Byli odměněni studenti reprezentující školu v recitační a literání soutěži. Byly poskytnuty příspěvky na dopravu do Prahy na soutěž ve francouzštině (doprovod paní Mgr. Tinková) a jízdné na soutěž Fyziklání (doprovod paní Mgr. Piskačová). 
 2. Mgr. Večeřa informoval o stavu fary v Opatově na Moravě a o způsobech a možnostech ukončení nájemního vztahu k 31. 12. 2023. Paní správcová Vacková zajistila během ledna a února zasklení rozbitých oken a další drobné opravy spojené s provozem farní budovy. Během března 2023 zahájí Mgr. Večeřa jednání se správcem farnosti P. Bajonem o postupném předání objektu a vyřízení příslušných formalit. 
 3. Paní Jana Kozlíčková předala členům výboru následující žádosti poskytnutí příspěvků na školní akce:
 • Žádost paní Mgr. Aleny Charvátové o příspěvek 25.000,- Kč – 35.000,- Kč na úhradu nájemného za divadlo na Anglický divadelní festival 
 • Žádost pana RNDr. Jana Taraby o příspěvek na realizaci odborné exkurze v oblasti biotechnologie a biochemie ve výši 22.000,- Kč
 • Žádost pana Mgr. Michala Snopka o příspěvek ve výši 14.000,- Kč na podporu účasti na MČR silový čtyřboj 2023 v Karviné
 • Rozhodnutí: členové výboru schválili poskytnutí příspěvku na úhradu nájemného za divadlo na Anglický divadelní festival ve výši 25.000,- Kč
 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

Rozhodnutí: členové výboru neschválili  žádost o příspěvek na realizaci odborné exkurze v oblasti biotechnologie s odůvodněním, že se nejedná o reprezentaci školy a jednotliví účastníci exkurze, pro které je uvedená exkurze nákladná, mají možnost požádat spolek o poskytnutí příspěvku na dopravu formou sociální výpomoci. 

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

 • Rozhodnutí: členové výboru schválili poskytnutí příspěvku na na podporu účasti na MČR silový čtyřboj 2023 v Karviné ve výši 14.000,- Kč
 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0
 1. Mgr. Josef Valenta ve spolupráci s panem Karlem Kašpárkem zahájí přípravu tvorby databáze absolventů a tvorbu newsleteru, ve kterém chtějí představit novou vizi spolku. Newsletter by měl být vydán ideálně do Velikonoc. 

 

 

V Brně dne 8. 3. 2023

 

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

 

 

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy

Virtuální prohlídka