Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Restart Spolku přátel Bigy Brno - nové výzvy a příležitosti

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z členské schůze konané dne 23. února 2023

Restart spolku, nové výzvy a příležitosti

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

Program jednání:

 1. Prezence, představení Spolku přátel Bigy (SPBG) a jeho činnost za rok 2022
 2. Zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise
 3. Představení návrhu na změny činnosti SPBG 
 4. Rozpočet na rok 2023
 5. Volba členů výboru SPBG a členů revizní komise
 6. Schválení předložených návrhů a zpráv
 7. Závěrečná diskuse

ad 1. Prezence, představení Spolku přátel Bigy (SPBG) a jeho činnost za rok 2022

Schůzi zahájil a řídil místopředseda výboru pan Mgr. Martin Večeřa, Ph.D. 

Představil členy výboru a revizní komise a stručně shrnul historii spolku. 

1992 – 1998 Nadace Biskupského gymnázia

Od 1998 Sdružení přátel Biskupského gymnázia v Brně

Od roku 2010 Spolek přátel Bigy Brno

Hlavním posláním spolku je duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia. Finančními zdroji, z nichž je činnost realizována jsou: členské příspěvky, dary, příjmy z nocležného na faře v Opatově

Výbor pracoval ve složení: Jana Vrbacká (předsedkyně), Mgr. Martin Večeřa, Ph.D. (místopředseda), P. Mgr. Ing. Jiří Janalík, Jana Kozlíčková, Mgr. Jana Krejzová, Mgr. Karel Mikula, PhDr.  Alena Nováková, Mgr. Josef Vochozka,  RNDr. Miloš Winkler

Revizní komise: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. , Helena Hanáková, Mgr. Radek Procházka.

Dále Mgr. Večeřa, Ph.D. přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2022. Ve zprávě zmínil následující činnosti:

Podporu sociálně znevýhodněným studentům (sportovní kurzy, adaptační pobyty, výlety)

Příspěvky škole na nákup kláves pro scholu, nákup sady na kin-ball, pronájem divadla Barka pro anglické divadlo

Příspěvky studentům na cestovné na soutěže, knižní odměny za reprezentaci školy v soutěžích apod. 

Správa a pronájem fary v Opatově na Moravě

Fara v Opatově

Spolek má v dlouhodobém bezplatném pronájmu farní objekt v Opatově na Moravě. Zajišťuje jeho provoz za účelem nabídky ubytování a propaguje objekt na webových stránkách www.faraopatov.cz, www.cirkevnituristika.cz

Od začátku 90. let byla fara v Opatově oblíbenou „terénní základnou“ Bigy  (výlety, školy v přírodě, adaptační kurzy). Posledních cca 15 let je objekt ze strany školy využíván velmi málo.

Naplněnost fary je zajištěna většinou jinými skupinami dětí a mládeže (skauti, turistické oddíly atd.). Příjmy z pronájmu pokryjí náklady na provoz a běžnou údržbu. Představují také významný zdroj příjmů spolku. Na zásadní opravy havarijního stavu objektu (okna, potřebná oprava střechy, nutná oprava schodiště) jsou nedostatečné. Objekt potřebuje zásadní investice a vizi do budoucna. Vzhledem k tomu, že jej škola téměř nevyužívá doporučuje výbor SPBG ukončit k 31. 12. 2023 smlouvu o pronájmu.

Ad 2. Zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise

Zprávu o hospodaření přednesla paní Jana Kozlíčková.

Účetní zůstatek k 1. 1. 2022                                      592.761,81 Kč

Příjmy v roce 2022                                                       415.440,-  Kč

Výdaje v roce 2022                                                      237.692,01 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji                                     177.747,99  Kč

Příjmové složky rozpočtu:                                       Výdajové složky rozpočtu:     

členské příspěvky                       6.800,- Kč              sociální výpomoci                  11.200,- Kč

dary                                                43.000,- Kč              pojištění fary v Opatově           6.387,- Kč

Nocležné                                    365.640,- Kč             provoz fary v Opatově           81.205,01 Kč

                                                                                               bankovní poplatky                    1.288,- Kč

příspěvek škole                    107.612,- Kč

mzdové náklady                     30.000,- Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2022: 

Pokladna:                                                                      54.729,-   Kč

Bankovní účet:                                                         715.780,80 Kč

Celkem:                                                                       770.509,80 Kč

Zprávu revizní komise přednesl pan Mgr. Radek Procházka a je přílohou tohoto zápisu. 

Paní Jana Kozlíčková předložila účetní závěrku, která je rovněž přílohou tohoto zápisu.

ad 3. Představení návrhu na změny činnosti SPBG 

Mgr. Josef Valenta představil nový koncept Spolku přátel Bigy. 

 • Akcent na absolventy
 • „Poznejme se“
  • FB skupina Absolventi Bigy Brno – 1 265 členů
  • databáze absolventů – internetový formulář
  • podchytit alespoň 1 absolventa z každé třídy
  • 2× ročně newsletter: aktuality ze školy, úspěchy studentů, medailony absolventů, vzpomínky – i prezentace školy navenek
 • „Setkávejme se“
  • den absolventů spojený s oslavou 33. výročí Bigy 16. září 2023
  • „den otevřených dveří“ pro absolventy
 • „Pomáhejme si“
  • pokračovat v dosavadní pomoci Spolku studentům
  • oslovit absolventy k pomoci s konkrétní věcí
  • propojení absolventů-studentů VŠ se studenty Bigy – rady, zkušenosti při výběru VŠ

ad 4. Rozpočet na rok 2023

Návrh rozpočtu přednesla paní Jana Kozlíčková. 

Příjmy:                      

Členské příspěvky:                             10.000,- Kč                                                    

Dary:                                                         50.000,- Kč

Ostatní:                                                 270.000,- Kč                                                 

Příjmy celkem:                               330.000,- Kč

Výdaje:                                                                                 

Sociální výpomoc:                             20.000,- Kč                                        

Příspěvek škole:                               100.000,- Kč

Pojištění Opatov:                                  7.000,- Kč     

Provoz fary v Opatově:                      90.000,- Kč                                        

Opravy fary v Opatově:                     15.000,- Kč                                                           

Bankovní poplatky:                              3.000,- Kč                 

Mzdové a adm. náklady:                   40.000,- Kč                                                    

Ostatní výdaje:                                        5.000,- Kč                                                     

Propagace spolku:                              50.000,- Kč

Výdaje celkem:                               330 .000,- Kč

Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

ad 5. Volba členů výboru SPBG a členů revizní komise

Dalším bodem programu byla volba členů výboru a revizní komise, do nichž kandidovali následující členové spolku:

Výbor: Josef Valenta, Karel Kašpárek, Vít Pospíchal, Jiří Janalík, Miloš Winkler, Martin Večeřa, Martin Kyselák

Revizní komise: Stanislav Balík, Helena Hanáková, Radek Procházka

Rozhodnutí: přítomní členové SPBG jednomyslně schválili uvedené kandidáty do výboru a revizní komise.

ad 6. Schválení předložených návrhů a zpráv

Na závěr proběhlo schvalování  přednesených zpráv, rozpočtu na r. 2023 a návrhu na ukončení nájemní smlouvy na farní objekt v Opatově na Moravě. 

Rozhodnutí: přednesené zprávy o činnosti, hospodaření a revizní zpráva  byly jednomyslně schváleny.

Rozhodnutí: rozpočet na r. 2023 byl jednomyslně schválen.

Rozhodnutí: návrh na ukončení nájemní smlouvy na objekt farní budovy v Opatově na Moravě k 31.12. 2023 byl jednomyslně schválen. 

Ad 7. Závěrečná diskuse

V diskusi vystoupili rodiče s návrhem na zlepšení propojení studia s praxí a využití potenciálu stávajících absolventů a rodičů k tomuto záměru. Bylo oceněno přátelské prostředí ve škole. 

V Brně dne 23. 2. 2023

Zapsala: Jana Kozlíčková

Přílohy

 Revizni_zprava 2022.pdf [94 kB] Rozpocet_2023.docx [13 kB] Zprava_o hospodareni 2022.docx [13 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka