Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z členské schůze

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z členské schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 5. 2. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

Zahájení – prezence
Zpráva o činnosti spolku v r. 2019, zpráva o hospodaření v r. 2019, zpráva kontrolní komise
Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2020
Diskuse
Schválení předložených zpráv za r. 2019 a návrhu rozpočtu na r. 2020
Závěr

 

Ad 1. Zahájení – prezence

 

Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká. Zapisovatelkou bylazvolena paní Jana Kozlíčková.

Bylo konstatováno, že schůze byla řádně svolána v souladu s ustanovením čl. VI Stanov písemnou pozvánkou nejméně 15 dní předem. Vzhledem k tomu, žepo 15 minutách od hodiny stanovené pozvánkou na valnou hromadu jako hodiny zahájení valné hromady nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, bylo v souladu s čl. VI stanov konstatováno, že členská schůze je schopna usnášení při jakémkoli počtu členů – konkrétně při počtu aktuálně přítomných členů a že přijatá usnesení jsou právoplatná.

 

Ad 2. Zpráva o činnosti spolku v r. 2019, zpráva o hospodaření v r. 2019, zpráva kontrolní komise

 

Paní Vrbacká přednesla zprávu o činnosti spolku za r. 2019. Ve zprávě o činnosti zmínila podporu sociálně znevýhodněných studentů (17 tis. Kč), poskytování příspěvků škole (200 tis. Kč) na nákup vybavení učeben (150 tis. Kč),na cestovné na soutěže v Odrách (10 tis. Kč), Hradci Králové – kin-ball (1 tis. Kč), odměny studentům za reprezentaci gymnázia v soutěžích a olympiádách (16 tis. Kč), příspěvek na dopravu na kurz Biotechnologie ( 7 tis. Kč), anglické divadlo (6 tis. Kč), Pražský summit OSN (10 tis. Kč).Dále zmínila správu a pronájmy farní budovy v Opatově na Moravě. Využití kapacity farní budovy v roce 2018 bylo na dobré úrovni.Příjmy z nocležného představovaly částku 280 tis. Kč. Výdaje na provoz, opravy a údržbu farní budovy činily 130 tis. Kč. V roce 2019 byl objekt vymalován. Celkové náklady na provedené malířské práce představovaly částku 28 tis. Kč. Od ledna 2020 dochází ke změně dodavatele energií. Novým dodavatelem plynu se stává firma E.ON a novým dodavatelem elektřiny je firma Innogy Energie s.r.o. Povinné revize objektu fary Spolek přátel Bigy Brno provádí dle platných norem.

Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka sdužení paní Jana Kozlíčková. Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Zprávu kontrolní komisepředneslpan Doc. PhDr. Stanislav Balík.Zpráva kontrolní komise tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Návrh rozpočtu přednesla pí. Jana Kozlíčková a je přílohou č. 3 tohoto zápisu.Navrhované příjmy pro rok 2020 představují částku 365 tis. Kč, výdaje jsou plánoványvevýši 347tis. Kč.

 

 

Ad 3.- Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2020

 

S plánem činnosti na r. 2020 seznámila přítomné předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká, která hlavní cíle činnosti spolku shrnula takto:

Spolek přátel Bigy si v roce 2020 klade za cíl podporovat aktivity Biskupského gymnázia. Kokrétní projekt, na který spolek přispěje, bude vybrán v průběhu roku 2020 dle aktuálních finančních možností spolku a požadavků a potřeb školy. Dalšími cíli činnosti spolku jsou, stejně jako v minuých letech, podpora sociálně znevýhodněnýchstudentů, správcovstvífary v Opatově na Moravě a odměňování studentů úspěšně reprezentujícíchškolu.

 

Ad 4. – Diskuse

 

V rámci diskuse byl vznesen dotaz týkající se výměny oken na faře v Opatově na Moravě. Paní Vrbacká seznámila přítomné s tím, že s postupnou realizací bude započato poté, co bude schválena dotace, kterou vyřizuje děkanství v Třebíči. Rozhodnutí o jejím přznání spadá do období roku 2021. Prozatím bylo na faře provedeno vybroušení podlahy v jídelně a její následné natření. Další drobné opravy budou probíhat dle aktuálních potřeb a stavu opotřebení objektu.

 

Ad 5. - Schválení všech přednesených zpráv včetně schválení rozpočtu na rok 2018

 

Všechny shora uvedené zprávy byly jednomyslně schváleny. Rozpočet na r. 2019 byl rovněž jednomyslně schválen.

 

 

V Brně dne 5. 2. 2020

Zapsala: Jana Kozlíčková

Ověřila: Jana Vrbacká

 

 

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka