Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 25. 3. 2009

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Irena Nekvindová

Přítomni

Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Petr Kříž
Ing. Petr Zelenka
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Omluveni

Martin Večeřa

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Program jednání

Program jednání:

  1. Komentář k hospodaření školy v roce 2008
  2. Rozprava nad rozpočtem pro rok 2009
  3. Plán mezd zaměstnanců školy
  4. Dotace
  5. Zpráva České školní inspekce
  6. Kontrola finančního úřadu
  7. Ostatní
  8. Závěr

Ad 1.

Komentář ing. Onuci k hospodaření školy v roce 2008 – výnosy převyšovaly náklady a byl tak vytvořen zisk 548.000,- Kč. Školská rada tento výsledek hodnotí kladně a navrhuje pokusit se udržet tento trend. Návrh ing. Onuci na využití tohoto zisku – asi ¾ zisku převést do sociálního fondu (z tohoto fondu se čerpají příspěvky pro zaměstnance školy) a asi ¼ zisku převést do rezervního fondu školy. Školská rada se k předložené zprávě o hospodaření a návrhu na rozdělení účetního zisku vyjádřila souhlasně.

Ad 2.

Rozprava nad rozpočtem pro rok 2009 – rozpočet je připraven tak, aby hospodaření školy bylo vyrovnané nebo mírně ziskové. Na dotaz ing. Zelenky ohledně využití financí z pronájmu školních prostor odpověděl ing. Onuca, že tyto prostředky plynou převážně na úhradu provozních nákladů školy (energie, topení).

Ad 3.

Debata o plánovaném nárůstu mezd zaměstnanců školy. Pan Kříž a Mgr. Plevová považují za důležité motivovat učitele školy i finančně. Ing. Zelenka navrhuje využít navýšení mzdových prostředků do nenárokových složek mzdy zaměstnanců a část navýšených mzdových prostředků ponechat v rezervě a vyplatit je, nedojde-li k vážným ekonomickým problémům, v závěru roku. S tímto doporučením rada souhlasí.

Ad 4.

Informace pana ředitele o využívání dotací. Dotace, z níž měl být vybudován výtah (viz. jednání rady z 21. 10. 2008), nebyla škole poskytnuta. Ing. Zelenka informoval Školskou radu o nabídce Biskupství brněnského poskytnout škole 200.000,- Kč na tento účel. Vedení školy žádá o další dotace, plánuje se renovace auly.

Ad 5.

Ve dnech 3. 2. – 5. 2. 2009 proběhla na Biskupském gymnáziu inspekce. Školská rada projednala inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠI-1027/09-12. Hodnocení školy se jeví členům rady jako příznivé (např. výuka cizích jazyků, koncept osobnostní výchovy, atmosféra školy, příprava na studium na vysokých školách), přestože ve zprávě se poukazuje i na určité rezervy (např. větší využití možností dalšího vzdělávání pedagogů, obměna zařízení školy) – tyto nedostatky plánuje vedení školy postupně odstraňovat, záleží to samozřejmě i na finančních možnostech školy.

Ad 6.

Informace pana ředitele o výsledku kontroly z finančního úřadu – nebyla shledána žádná pochybení.

Ad 7.

Návrh Mgr. Plevové na pokus vzbudit větší míru zájmu rodičů o dění ve škole – seznámit je např. s výsledky inspekce, úspěchy žáků apod. Možností v tomto směru je ovšem dost, spíše zájem ze strany rodičů je slabý.

Ad 8.

Domluva uspořádat další zasedání Školské rady na podzim roku 2009 kde bude jako hlavní bod programu projednána Výroční zpráva za rok 2008.

Petr Kříž,
místopředseda

Ing. Josef Babák,
předseda
 

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka