Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis ze schůze výboru konané dne 20. 3. 2019

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 20. 3. 2019

Přítomni: pí. Krejzová, pí. Kozlíčková,, pí. Vrbacká, p. Vochozka,  p. Winkler

V  úvodu schůze proběhla volba předsedy a místopředsedy Spolku přátel Bigy Brno.  Do funkce předsedkyně výboru členové výboru navrhli paní Janu Vrbackou a do fukce místopředsedy výboru pana Mgr. Martina Večeřu. Přítomní členové výboru jednomyslně zvolili do funkce předsedkyně výboru paní Janu Vrbackou a do funkce místopředsedy výboru pana Mgr. Martina Večeřu.

Rozhodnutí: pro 5 , proti 0 , zdržel se 0

Paní Vrbacká informovala přítomné o situaci na faře  v Opatově na Moravě. Obsazenost  fary je vcelku dobrá. Menší zájem o pronájmy je v měsíci čevnu., kdy je prozatím zarezervován jeden víkend.  V rámci provádění údržb y a oprav farní budovy, podala paní Vrbacká návrh na vymalování celého objektu a provedení opravy podlahy v jídelně (zbroušení a nalakování).

Členové výboru odsouhlasili provedení uvedených prací v rozsahu do 25 tis. Kč. a pověřili paní Vrbackou zajištěním řemeslníků.

Rozhodnutí: členové výboru rozhodli o provedení opravy podlahy v jídelně a vymalování objektu fary v Opatově na Moravě.

Rozhodnutí: pro 5 , proti 0 , zdržel se 0

Pan RNDr. Winkler informoval o úhradách za nocležné na faře v Opatově na Moravě. Všechny uskutečněné pronájmy byly včas a v plné výši uhrazeny.

Paní Kozlíčková předložila ke schválení žádosti o poskytnutí příspěvků na následujíc školní akce:

Žádost pí. Charvátové o příspěvek na finanční podporu Anglického divadelního festivalu, který se konal v březnu 2019 ve výši 20 tis. Kč a o dlouhodobou podporu v následujících letech.
Žádost pí. Ševčíkové  o příspěvek 2.800,- Kč na úhradu jízdného pro studenty, kteří se zúčastni 4. dubna 2019 akce Presénation en francais v Praze v Technickém muzeu.
Žádost p. Doležela o příspěvek na organizaci a občerstvení pro krajské kolo dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR ve výši 12 tis. Kč

Rozhodnutí: žádost pí. Charvátové byla schválena s tím, že příspěvek pro rok 2019 bude činit 10 tis. Kč . V následujícícíh letech bude příspěvek posouzen dle aktuální ch finančních možností spolku.

Žádost pí. Ševčíkové byla schválena bez výhrad.

Žádost p. Doležela byla zamítnuta s odůvodněním, že se nejedná o příspěvek výhradně pro studenty gymnázia, což nekoresponduje se stanovami spolku.

Rozhodnutí: pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

Termín příští schůze: 29. 4. 2019

Zapsala: Jana Kozlíčková

Ověřila: Jana Vrbacká

V Brně dne 20. 3. 2019

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka