Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis ze schůze výboru konané dne 8. 1. 2020

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 8. 1. 2020

Přítomni:  P. Jiří Janalík, Jana Kozlíčková, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Mgr. Josef Vochozka,  Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler

Paní Vrbacká informovala o situaci na faře v Opatově na Moravě. Příjmy z nocležného činily v roce 2019 cca 300 tis. Kč. Dále informovala o možnostech získat dotaci u Jm kraje na volnočasové aktivity resp. na rozvoj tzv. materiálně technické základny pro farní objekt. Vzhledem k tomu, že spolek nemá aktuálně potřeby resp. projekty, které by bylo možné z uvedených dotací financovat, bylo rozhodnuto, že o dotace žádat nebude.

Byla projednána žádost kabinetu hudební výchovy  o finanční příspěvek na Celostátní hodnotící přehlídku zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách. Kabinet hudební výchovy požaduje 18 tis. Kč. Žádost je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Rozhodnutí: výbor spolku rozhodl poskytnout Schole Bigy 18 tis. Kč k účasti na shora uvedené přehlídce: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Byla projednána realizace valné hromady. VH se bude konat ve středu 5. 2. 2020 v 17.00 hod. ve sborovně. Pozvánky rozešle pí. Kozlíčková. Zprávu o hospodaření přednese pí. Kozíčková, zprávu o činnosti pí. Vrbacká. Svoji zprávu předloží i revizní komise.

 

Termín příští schůze: bude stanoven na valné hromadě

 

V Brně dne 8. 1. 2020

Zapsala: Jana Kozlíčková

Ověřila: Jana Vrbacká

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka