Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z valné hromady 2019

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z valné hromady Spolku přátel Bigy Brno konané dne 20. 2. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

Zahájení – prezence
Zpráva o činnosti spolku v r. 2018, zpráva o hospodaření v r. 2018, zpráva kontrolní komise
Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2019
Diskuse
Schválení předložených zpráv za r. 2018 a návrhu rozpočtu na r. 2019
Volba členů výboru a kontrolní komise
Závěr

 

Ad 1. Zahájení – prezence

 

Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká. Zapisovatelkou bylazvolena paní Jana Kozlíčková.

Bylo konstatováno, že schůze byla řádně svolána v souladu s ustanovením čl. VI Stanov písemnou pozvánkou nejméně 15 dní předem. Vzhledem k tomu, žepo 15 minutách od hodiny stanovené pozvánkou na valnou hromadu jako hodiny zahájení valné hromady nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, bylo v souladu s čl. VI stanov konstatováno, že členská schůze je schopna usnášení při jakémkoli počtu členů – konkrétně při počtu aktuálně přítomných členů a že přijatá usnesení jsou právoplatná.

 

Ad 2. Zpráva o činnosti spolku v r. 2018, zpráva o hospodaření v r. 2018, zpráva kontrolní komise

 

Paní Vrbacká přednesla zprávu o činnosti spolku za r. 2018. Ve zprávě o činnosti zmínila podporu sociálně znevýhodněných studentů (15 tis. Kč), poskytování příspěvků škole (233 tis. Kč) na nákup ozvučení do sálu B5 (180 tis. Kč),na cestovné na soutěže v Odrách (12,7 tis. Kč), Hradci Králové – kin-ball (3,9 tis. Kč), odměny studentům za reprezentaci gymnázia v soutěžích a olympiádách, příspěvek na dopravu na kurz Biotechnologie ( 7 tis. Kč).Dále zmínila správu a pronájmy farní budovy v Opatově na Moravě. Využití kapacity farní budovy v roce 2018 bylo na dobré úrovni.Příjmy z nocležného představovaly částku 247 tis. Kč. Výdaje na provoz, opravy a údržbu farní budovy činily v roce 2018 278 tis. Kč. Zásadní výdajovou položkou bylo pořízení nového kotle na topení a ohřev teplné vody. Tento výdaj představoval částku 158 tis. Kč. Díky této investici se snížily provozní náklady oproti loňskému roku o cca 30 tis. Kč a v roce 2018 dosáhly 84 tis. Kč. Došlo i ke změně dodavatele energií. Novým dodavatelem plynu stala firma Pražská plynárenská. Povinné revize objektu fary Spolek přátel Bigy Brno provádí dle platných norem.

V roce 2018 došlo k likvidaci školního automobilu Citroën Jumper, který Spolek přátel Bigy vlastnil od roku 2000. Likvidace byla provedena v září 2018 a vozidlo bylo vyřazeno z evidence. Škola zakoupila další automobil z vlastních prostředků.

Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka sdužení paní Jana Kozlíčková. Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Zprávu kontrolní komisepředneslpan Doc. PhDr. Stanislav Balík.Zpráva kontrolní komise tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Návrh rozpočtu přednesla pí. Jana Kozlíčková a je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Navrhované příjmy pro rok 2019 představují částku 365 tis. Kč, výdaje jsou plánoványvevýši 332tis. Kč

 

Ad 3.- Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2019

 

S plánem činnosti na r. 2019 seznámila přítomné předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká, která hlavní cíle činnosti spolku shrnula takto:

Spolek přátel Bigy si v roce 2019 klade za cíl podporovat aktivity Biskupského gymnázia. Kokrétní projekt, na který spolek přispěje, bude vybrán v průběhu roku 2019dle aktuálních finančních možností spolku a požadavků a potřeb školy. Dalšími cíli činnosti spolku jsou, stejně jako v minuých letech, podpora sociálně znevýhodněnýchstudentů, správcovstvífary v Opatově na Moravě a odměňování studentůúspěšně reprezentujícíchškolu.

 

Ad 4. – Diskuse

 

V rámci diskuse pan Ing. Trmač vznesl dotaz týkající se výměny oken na faře v Opatově na Moravě. Bylo konstatováno, že výměna je nákladná a nebude se k ní vzhledem k omezeným finančním možnostem spolku i vlastnictví objektu farost) prozatím přistupovat.

 

Ad 5. – Schválení všech přednesených zpráv včetně schválení rozpočtu na rok 2018

 

Všechny shora uvedené zprávy byly jednomyslně schváleny. Rozpočet na r. 2019 byl rovněž jednomyslně schválen.

 

Ad 6. – Volba členů výboru a kontrolní komise

 

Kandidáty do výboru byli: Jana Vrbacká, Mgr. Karel Mikula, P. Jiří Janalík, RNDr. Miloš Winkler, Mgr. Martin Večeřa, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Josef Vochozka, Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková.

Kandidáty do kontrolní komise byli: Doc. PhDr. Stanislav Balík, Helena Hanáková, Mgr. Radek Procházka.

 

Kandidáti do výboru byli jednomyslně zvoleni do výboru Spolku přátel Bigy Brno.

Kandidáti do kontrolní komise byli rovněž jednomylsně zvoleni do kontrolního výboru spolku.

 

V Brně dne 20. 2. 2019

Zapsala: Jana Kozlíčková

Ověřila: Jana Vrbacká

 

Přílohy

 Návrh rozpočtu na r. 2019 [23 kB] Zpráva o hospodaření 2018 [30 kB] Zápis z kontroly účetnictví [539 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka