Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy konané dne 24. 1. 2018

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 24. 1. 2018

Přítomni: Mgr. David Ambrož, Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler

Mgr. Karel Mikula provedl vyhodnocení dárcovské akce z konce roku 2017. Dary, které gymnázium i Spolek přátel Bigy Brno v součtu představovaly částku cca 500 tis. Kč.

Pan ředitel všem dárcům písemně poděkoval. Spolek přátel Bigy Brno vystavil svoje poděkování na internetových stránkách školy.

Paní Vrbacká informovala přítomné o výtěžnosti fary v Opatově v roce 2017. Příjmy za pronáejm přestavovaly částku cca 230 tis. Kč, což bylo méně oproti roku 2016. Přesto lze konstatovat, že obsazenost byla na dobré úrovni a celkový zisk z pronájmu představuje částku cca 70 tis. Kč.

 

Příprava valné hromady – valná hromada se uskuteční 21. 2. 2018 v 17. 00 hod. ve sborovně školy.  Paní Vrbacká si připraví zprávu o činnosti spolku, paní Kozlíčková zprávu o hospodaření a členové revizní komise zprávu revizní komise.

 

Paní Kozlíčková předložila členům výboru návrh rozpočtu na rok 2018, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Návrh byl přítomnými členy jednomyslně schválen.

 

 

V Brně dne 24. 1. 2018

 

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

 

Přílohy

 Návrh rozpočtu na rok 2018 [23 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka