Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 20. 10. 2009

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Irena Nekvindová

Přítomni

Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Petr Kříž
Ing. Petr Zelenka
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Nepřítomni

Martin Večeřa

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Program jednání

  1. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2008 – 09
  2. Rozprava nad návrhem rozpočtu
  3. Informace o ŠVP
  4. Příprava oslav 20. výročí zaloţení školy
  5. Návrh úpravy školního řádu
  6. Příprava voleb zástupců zletilých studentů
  7. Různé

Ad 1.

Výroční zpráva je přístupná na internetu a je také k dispozici v tištěné formě (doplněna fotografiemi) jako ročenka – nabídka ke koupi za cenu 50,- Kč. Zástupci rodičů ţáků vyjádřili spokojenost s touto zprávou, ocenili mnoţství aktivit, které škola připravuje – výměnné pobyty, exkurze, projektový týden, vědomostní i sportovní soutěže apod. Výroční zpráva za školní rok 2008 – 09 byla Školskou radou schválena.

Ad 2.

Ing. Onuca informoval členy rady o změnách v hospodaření školy, ke kterým došlo v průběhu tohoto roku. Vzhledem ke snížení provozních dotací došlo ke snížení nákladů, aby rozpočet zůstal vyrovnaný. Vyšší náklady proti původnímu návrhu rozpočtu jsou v položce Ostatní náklady. Toto navýšení je způsobeno změnou způsobu spravování počítačové sítě školy – od začátku tohoto školního roku spravuje síť externí firma.

Pan ředitel informoval členy rady o zamítnutí ţádosti o dotaci na úpravy podkroví školy a zřízení výtahu. Důvodem zamítnutí byla skutečnost, ţe realizace tohoto záměru by nesplňovala poţadavek nadregionálního významu projektu.

Školská rada nedala žádné návrhy ani opatření ke změně rozpočtu a hospodaření školy. Školské radě byly předloženy:

  • Výkaz o ředitelství škol R 13-01
  • Výkaz o střední škole S 8-01 dle stavu k 30. 9. 2009

Tyto výkazy budou přiloženy k zápisu.

Ad 3.

Na nižším gymnáziu se vyučuje jiţ třetím rokem podle nového školního vzdělávacího programu. Od příštího školního roku se podle tohoto programu začne vyučovat i na vyšším gymnáziu. Ze strany rodičů nebyly vzneseny ţádné námitky ohledně aktivit, které jsou do výuky podle ŠVP zařazeny. Škola se snaţí připravovat více variant těchto povinných aktivit s ohledem na rozdílné finanční možnosti rodin žáků.

Školská rada projednala a odsouhlasila program školského vzdělávacího programu pro vyšší gymnázia.

Ad 4.

Na sobotu 25. 9. 2010 jsou plánovány oslavy 20. výročí obnovení Biskupského gymnázia. K této příleţitosti bude vydán almanach a vytvořeno nové logo školy.

Ad 5.

Návrh na projednání změny školního řádu na příští pedagogické radě. Ţáci by měli moţnost ve volných hodinách pobývat mimo budovu školy. V souvislosti s touto případnou změnou Školská rada jednala o vhodném zajištění bezpečnosti žáků – umístění retardéru, oplocení atd.

Ad 6.

Vhledem k tomu, že zástupce zletilých studentů ve Školské radě pan Martin Večeřa jiţ není studentem Biskupského gymnázia, proběhnou v listopadu 2009 doplňovací volby do Školské rady, v nichž si zletilí studenti zvolí nového zástupce.

Ad 7.

Spirituál školy P. Pavel Konzbul odpovídal na dotaz ohledně využívání fary v Heřmanově k pobytům žáků (adaptační kurzy, soustředění ministrantů apod.). Budova fary zatím neprošla potřebnou celkovou rekonstrukcí, která by zajistila vhodné podmínky pro konání těchto akcí. Ing. Zelenka nabídl pomoc biskupství při přípravě tohoto projektu a žádosti o dotaci na jeho realizaci.

Domluva uspořádat další zasedání Školské rady na jaře roku 2010.

Petr Kříž,
místopředseda

Ing. Josef Babák,
předseda

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka