Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 21. 10. 2008

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Irena Nekvindová

 – 

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Petr Zelenka
Ing. Josef Babák
Petr Kříž
Mgr. Marie Plevová
Martin Večeřa
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Omluveni

RNDr. Jana Stará

Hosté

Mgr Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Program jednání

  1. Představení nových členů
  2. Seznámení s jednacím řádem
  3. Návrh rozpočtu pro příští školní rok
  4. Volba předsedy a místopředsedy
  5. Rozprava nad výroční zprávou
  6. Zpráva ze státní kontroly
  7. Investiční záměry školy
  8. Plán zasedání Školské rady
  9. Předání kontaktů

Ad 1.

Představení nově zvolených členů Školské rady, předání jmenovacích listin.

Ad 2.

Seznámení s jednacím řádem, debata o případných změnách jednacího řádu, schválení jednacího řádu (pro: 8, proti: 0).

Ad 3.

Rozprava nad návrhem rozpočtu na příští školní rok, rozpočet je připraven jako v podstatě vyrovnaný.

Ad 4.

Volba předsedy a místopředsedy Školské rady: předsedou byl zvolen Ing. Josef Babák (pro: 8, proti: 0), místopředsedou byl zvolen pan Petr Kříž (pro: 8, proti: 0).

Ad 5.

Rozprava nad Výroční zprávou (školní rok 2007/2008) – Ing. Zelenka doporučil v příští Výroční zprávě nahradit v kapitole o hospodaření školy kategorie výnosy a náklady kategoriemi příjmy a výdaje.
Schválení Výroční zprávy (pro: 8, proti: 0).

Ad 6.

Školská rada vzala na vědomí Zprávu ze státní kontroly – předmětem této kontroly je příjem, evidence, označování, vyhotovování a odesílání dokumentů.
Zjištění kontroly – tyto činnosti probíhají v souladu s příslušnými vyhláškami.

Ad 7.

Informace vedení školy o investičních záměrech školy (osvětlení, výtah a rekonstrukce půdních prostor) a možných zdrojů příjmů (dotace z krajského rozpočtu a prostřednictvím Projektu za zkvalitnění výukového systému).

Ad 8.

Dohoda členů Školské rady o frekvenci zasedání Školské rady – zasedání budou probíhat dvakrát během školního roku, v případě potřeby se Školská rada sejde kdykoliv.

Ad 9.

Vzájemné předání kontaktů členů Školské rady a závěr jednání.

Petr Kříž,
místopředseda

Ing. Josef Babák,
předseda

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka