Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Osobnostní a sociální výchova

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Petr Vaněk

3 fotografie

Co je osobnostní a sociální výchova?

Na tomto místě není prostor pro přesnou definici, v osobnostní a sociální výchově samé totiž nejde o definice a vědomosti, ale spíše o dovednosti a zkušenosti.

Není to jeden výukový předmět. Osobnostní a sociální výchova jako průřezové téma se objevuje ve všech předmětech, kurzech, objevuje se nejen ve vztahu pedagoga a studenta, ale i ve vztahu pedagogů k sobě navzájem a ve vztahu mezi studenty – je součástí ducha školy.

Osobnostní a sociální výchova je pro nás synonymem komplexního rozvoje
osobnosti, chápeme ji jako cestu osobnostního růstu.

U studentů se snažíme rozvíjet:

 • kreativitu a iniciativu
 • odpovědnost k sobě a druhým
 • schopnost v konkrétní situaci včas a vhodně reagovat
 • schopnost reflektovat své jednání
 • ochotu naslouchat, zájem o druhé
 • sociální a komunikační dovednosti
 • důvěru ve vlastní schopnosti
 • umění spolupráce
 • otevřenost k možnostem, které přináší konkrétní životní situace

Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí výuky občanské výchovy na nižším gymnáziu (viz ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia). V primě se navíc učí v samostatném bloku v jedné ze dvou hodin náboženství, která je dělená na poloviny (náboženská výchova/OSV). Opíráme se zde především o projekt Etická výchova.

Projekt Etická výchova u studentů rozvíjí sociální a komunikační dovednosti. Hlavním cílem Etické výchovy je rozvoj prosociálnosti. V hodinách se používá zážitková metoda učení – studenti se učí z vlastního prožívání a zážitků, které potom přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a chování. Využíváme moderních pedagogicko-psychologických metod, které studentům poskytují zkušenost a umožňují vytvořit si vlastní úsudek.

Studenti si osvojují potřebné dovednosti v deseti krocích.

 1. komunikace
 2. sebeúcta
 3. pozitivní hodnocení druhých
 4. Tvořivost a iniciativa
 5. komunikace citů
 6. empatie
 7. asertivita
 8. reálné a zobrazené vzory
 9. pomoc, přátelství, spolupráce
 10. komplexní prosociálnost

Na osobnostní a sociální výchovu jsou dále přímo zaměřeny některé kurzy – výjezdové semináře. Tyto kurzy jsou vedeny metodou zážitkového učení.

V primách a 1. ročnících se pro každou třídu organizuje v září adaptační kurz. Jeho hlavními cíli jsou:

 • nastartování rozvoje pozitivních sociálních vazeb mezi studenty
 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • prevence psychopatologických jevů ve třídě
 • hledání svého místa ve třídním kolektivu

Na organizaci a vedení adaptačních kurzů se přímo podílí dobrovolníci z řad studentů vyšších ročníků gymnázia. Pomáhají tak mimo jiné svým mladším spolužákům s plynulým začleněním do života gymnázia, do společenství školy.

 

V sextě a v 2. ročnících následuje jednodenní seminář:

 • řešení konfliktů a problémových situací
 • obrana proti manipulaci
 • využití asertivních dovedností a technik při řešení konfliktů

V septimě a v 3. ročnících se pak studenti účastní jednodenního semináře s tématy:

 • co dál po škole – uvědomění si vlastních cílů, schopností, objevení růstového potenciálu, sebepoznání, podpoření osobnostního růstu
 • hledání cesty k dosažení vlastních cílů

Garantem osobnostní a sociální výchovy na škole je Mgr. Pavel Vaněk, kromě jiného organizuje a vede tématické dny a spolupodílí se na vedení výjezdových seminářů pro studenty vyššího gymnázia.

Výjezdové semináře pro studenty vyššího gymnázia organizuje a vede Mgr. Petr Vaněk.

 

Zařazeno v kategoriích:

Poradenské služby

Virtuální prohlídka