Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia a MŠ – stručná charakteristika projektu

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 

O to v tomto projektu vlastně jde? Vkládám shrnutí z projektové žádosti:

Projekt Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ vychází ze SWOT analýzy a strategického plánu rozvoje školy. Za silnou stránku považujeme zejména výuku cizích jazyků na stále vyšší jazykové úrovni, za nejslabší stránku považujeme nižší jazykovou vybavenost některých vyučujících odborných předmětů a nedostatek finančních prostředků na zabezpečení dalšího vzdělávání učitelů na jazykových a metodických kurzech v zahraničí. Cílem projektu je využít mobility učitelů ke zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i vedení školy a metodických kompetencí učitelů cizích jazyků a odborných předmětů tak, aby učitelé jazyků zvládali výuku na stále vyšší jazykové úrovni ve větší míře zapojovali inovativní metody a informační technologie do jazykové výuky a učitelé odborných předmětů byli schopni postupně zavádět částečnou výuku odborných předmětů v cizích jazycích. Talentovaným, sociálně znevýhodněným i zahraničním studentům bude v knihovně a infocentru k dispozici proškolená pracovnice, která jim pomůže s individuálním studiem.

Projektu se zúčastní třetina pedagogů školy, celkem 25 učitelů včetně ředitele školy. Učitelé cizích jazyků se zúčastní jazykově-metodických kurzů zaměřených zejména na využívání informačních technologií a webového rozhraní ve výuce cizích jazyků. Učitelé odborných předmětů se zúčastní jazykových kurzů a kurzů metodiky CLIL, 4 pedagogové také stínování na zahraničních školách v Turecku a Německu. V prvním roce projektu proběhne školení pedagogů na kurzech a stínování; výběr témat, která se prolínají mezi odbornými předměty a jazykovou výukou, příprava materiálů k výuce některých odborných tematických okruhů v cizím jazyce a zavedení výstupů z projektů Projektového týdne v cizím jazyce. Postupné zavádění částečné výuky odborných předmětů v cizím jazyce a zavádění nových metod výuky cizích jazyků se zaměřením na informační technologie, využívání webového rozhraní a kritické myšlení proběhne v druhém roce projektu společně se zařazením alespoň jedné odborné přednášky v angličtině v rámci každoročního cyklu přednášek Akademické triduum. Od projektu očekáváme také užší mezipředmětovou spolupráci. 

Všechny projektové aktivity směřují k tomu, aby zkušenější a zejména jazykově vzdělanější pedagogický sbor začal používat ve výuce inovativní metody a informační technologie a umožnil studentům získat co možná nejlepší jazykové kompetence – a to jak kvalitní výukou cizích jazyků, tak zaváděním výuky odborných předmětů v cizích jazycích, zejména v angličtině -, díky kterým se naši absolventi stanou konkurenceschopnými při studiu na českých i zahraničních vysokých školách a také na evropském trhu práce. Učitelé s osobními zkušenostmi z multikulturního prostředí v cizině výrazně přispějí k výchově mladých lidí v tolerantní evropské občany, kteří si uvědomují nutnost mezikulturního dialogu a spolupráce.

Vzhledem k nedostatkům v žádosti nám bylo škrtnuto 9 mobilit, a to 1 stínovací a 8 jazykových. Tj. v rámci tohoto projektu vyjelo na zahraniční mobility celkem 16 vyučujících. SEznam vložím brzy :-)

 

Zařazeno v kategoriích:

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ
Projekty

Virtuální prohlídka