Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Shrnutí projektu Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ II

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku

I přes veškerá anti-Covidová opatření se nám podařilo úspěšně dokončit tento projekt, zahájený v roce 2018. Projekt byl financovaný z prostředků EU z programu ERASMUS+ KA1.

Shrnutí projektu

Projekt Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ II navázal na úspěšně realizovaný projekt Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ. Jeho cílem bylo využít mobility učitelů ke zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i vedení školy, metodických kompetencí učitelů cizích jazyků a učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů tak, aby učitelé jazyků zvládali výuku na stále vyšší jazykové úrovni a ve větší míře zapojovali inovativní metody a informační technologie do jazykové výuky a učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů byli schopni postupně zavádět metodiku CLIL do výuky.

V rámci projektu jsme absolvovali celkem 19 mobilit: dvě stínování, 11 metodických kurzů (z toho 3 zaměřené čistě na metodiku CLIL) a 6 kurzů jazykových (z toho 3 napůl jazykové, napůl CLIL) . Celkem se do projektu zapojilo 17 učitelů, kteří navštívili Španělsko, Turecko, Francii, Německo, Irsko, Maltu a Spojené království.  Jazykové kompetence (anglického a francouzského jazyka) si zlepšilo téměř 8% učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů, víc jak polovina z nich o celou úroveň podle Společného evropského rámce pro jazyky. Metodických kurzů se zúčastnilo 14% pedagogického sboru, a díky sdílení nabytých znalostí je to zásadní posun směrem ke zlepšení metodických kompetencí nejen učitelů jazyků. Díky projektu zavádíme metodiku CLIL do výuky matematiky, fyziky, biologie, TV a také se využívá v maturitních seminářích druhých cizích jazyků, kde je potřeba probírat zejména obsah (content - reálie) prostřednictvím cizího jazyka. Obsahem metodických kurzů byly informační technologie ve výuce, aktivizační metody, vedení diskuzí, využití literatury ve výuce cizích jazyků, evaluace a sebeevaluace, nové deskriptory v SERJ, nové přístupy ve výce gramatiky, projektová výuka, kreativní psaní, a mnoho dalších aktivizačních metod.

Realizaci projektu řídil zkušený projektový tým v čele s ředitelem školy a přes pandemii Covidu-19 jsme díky prodloužení projektového období absolvovali všechny mobility formou výjezdů a v naprosté většině I prezenční výukou. Cíle projektu tak byly naplněny a škola se take stala vice internacionální a získala mnoho nových zahraničních kontaktů. Nabyté zkušenosti jsme sdíleli lokálně v rámci pedagogického sboru, s veřejností na Erasmus Days, s partnerskými školami z projektů KA2 a nabídkou stínování a výukových pobytů zahraničním učitelům. Letos očekáváme návštěvu 5 učitelů ze tří různých španělských škol.  

 

English Translation

The project “Language Competences Development of Bigy Teachers II“ follows up with the project “Language Competences Development of Bigy Teachers I“ that has been completed. The project aimed to take advantage of Key Action 1: Learning Mobility of Individuals, and facilitate further improvement of school management‘s and non-language teachers‘ level of language competence so that they will be able to start introducing content and language integrated learning to their lessons; and the improvement of language teachers’ teaching skills, so that they will be better equipped for teaching high levels of foreign languages and will be introducing more innovative teaching methods and IT technology to their language lessons.

We attended 19 mobilities: two job-shadowing, 11 teacher training courses (3 of them were 2-week  CLIL methodology courses) and 6 language courses (3 of which were half language and half CLIL courses). Seventeen teachers participated in the project. They studied in Spain, Turkey, France, Germany, Ireland, Malta and the United Kingdom. Nearly 8% of the non-language teachers improved their English and French language skills, more than half of one level according to CEFR. Fourteen per cent of school staff participated in teacher training courses. Thanks to sharing of acquired knowledge, this means a significant improvement of the methodical competencies of (not only) language teachers. We now introduce CLIL methodology in Mathematics, Physics, Biology, PE, and in optional seminars preparing students for school-leaving exams in second foreign languages because these lessons consist in teaching content through a foreign language. The topics of teacher training courses varied from IT tools in teaching, activating methods in the classroom, holding classroom debates, using literature in language teaching, evaluation and self-evaluation, new descriptors in CEFR, new approaches in teaching Grammar, project-based learning, creative writing, and many more.

The project was managed by an experienced project team headed by the headmaster. Despite the Covid-19 pandemic and thanks to the prolongation of the project period, we completed all planned mobilities in attendance.  We accomplished all project objectives, and the school expanded its transnational cooperation. We share our experience locally amongst the school staff, with the public during Erasmus Days events, with partner schools in KA2 projects and offering job-shadowing and teaching stays at our school. This school year, we are hosting five teachers from three Spanish schools.

Zařazeno v kategoriích:

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ II
Projekty

Virtuální prohlídka